Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty U zdi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10007
Systémové číslo: P18V00000250
Evidenční číslo zadavatele: S6/2017/184
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.10.2017
Nabídku podat do: 14.11.2017 10:00
Otevírání obálek: 14.11.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty U zdi
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do levého rozšiřovaného okraje lesní cesty a do točny na konci úpravy, s jejich přesunem na místo určení a uložením.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a s organickou příměsí z povrchu vozovky (na úseku od začátku úpravy do km 0,040 a z pláně budoucí točny na konci úpravy (o průměrné mocnosti cca 15 cm), s uložením tohoto materiálu na dočasné hromady do vzdálenosti 50 m, s následným zhutněním pláně očištěné lesní cesty, točny a rozjezdu na začátku úpravy.
- Nakládání, převoz a náležité rozprostření odstraněných nánosů zeminy, s jejich urovnáním, provedené v místě stavby jako terénní úpravy.
- Odkopávky svahů budou provedeny ve sklonité části trasy, od km 0,075 až do km 0,122 a dále pak pro rozšíření pláně lesní cesty od km 0,122 až do konce úpravy. Část odtěženého materiálu vhodného pro tvorbu zhutněných násypů bude následně nakládána na dopravní prostředek a převážena na místo uložení (překonání údolnice vodoteče a zvýšení pláně budoucí točny na konci úpravy), kde bude tento materiál uložen do násypů zhutněných do 100 % PS.
- Přebytečná (nevyhovující) zemina z odkopávek bude přesouvána průběžně, v příčném směru do vzdálenosti cca 20 m, kde bude v rámci stavby ukládána do nerovností terénu jako nezhutněný zásyp.
- Součástí zemních prací je hloubení rýhy pro položení příčného trubního propustku DN 800/10.000 a hloubení rýh pro vyzdění jeho čel a pro položení dlažeb. Hloubení rýh zahrnuje i jejich částečný zpětný zásyp se zhutněním (po uložení trub). Přebytečná zemina bude průběžně ukládána do vzdálenosti cca 3 m od výkopu, kde bude rozprostřena.
- Při stavbě výše uvedeného propustku bude nutné zajistit další pomocné práce zahrnující čerpání vody a její převedení potrubím DN do 150 mm.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí: (trubní propust DN 800, atd.)
- Před vlastní stavbou konstrukce vozovky budou do připravené příčné rýhy, na podkladní beton, usazeny celkem 4 nové železobetonové trubky DN 800/2500, k nimž budou vyzděna z regulačního kamene pro vodní stavby a betonu 2 čela, včetně vtokového a výtokového koryta (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením).
- Pod dlažbou výtoku bude průtočný profil vodoteče zajištěn záhozem z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg.
- Stavba konstrukce vozovky, rozjezdu a točny na konci úpravy (649 + 75 m), bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jednotlivých konstrukčních vrstev cesty. Konstrukci tvoří podkladní vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 32-63 mm (počítaná na 1 plochy) a kryt ze štěrkodrtě 0-63 mm.
- Finální posyp krytu kamenivem drceným bude proveden po celé délce cesty v šíři 3,5 m a dále na jejím rozjezdu a na točně na konci úpravy.


Místo plnění: Polesí Komorsko, k.ú. Hluboš, p.p.č. 1108/3

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 906 331 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky