Veřejná zakázka: Dřevěná lávka Kralice, odpočinkové místo 6x - P2020

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002859
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1002
Systémové číslo: P15V00001002
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/089
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.07.2012
Nabídku podat do: 31.07.2012 08:00
Otevírání obálek: 31.07.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dřevěná lávka Kralice, odpočinkové místo 6x - P2020
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odpočinkové místo:
Stavba je navržena jako celodřevěná. Nosnou konstrukci tvoří dva kruhové pilíře o průměru cca 300 mm. Sedlový krov je dřevěný se sbíjenou konstrukcí. Krytina je navržena z překládaných dřevěných prken. Součástí stavby jsou dvě lavičky opět osazené na kruhové dřevěné prvky a odkládací deska. Všechny prvky budou hoblované, (kruhové průřezy zbavené kůry) celé zařízení se opatří lazurovacím lakem. jednotlivé prvky budou kotvené na terén pomocí ocelových pozinkovaných konzol zapuštěných do země.
Součástí stavby bude také terénní úprava spočívající ve srovnání terénu v místě osazení odpočinkového místa, povrch se doplní vrstvou štěrkodrtě frakce 8-16 mm.

Dřevěná lávka Kralice:
Současná lávka nad vodní nádrží je v havarijním stavu, proto je nutné vybudovat novou lávku, která umožní přechod přes Jinošovský potok protékající Kralickou oborou. Lávka bude tvořena celodřevěnou konstrukcí (dub) a bude uložena na základ z betonu prostého C 25/30 XC2 o rozměrech 0,5 x 1,3 x 2,5 m. Ten bude vyztužen kari sítí 6/100/100 mm (břehový základ musí být založený minimálně na úroveň dna toku nebo až pod úroveň
dna tak, aby se zabránilo případnému podemletí konstrukce a ohrožení stability v případě průchodu zvýšených průtoků v toku). Do základů v toku budou usazeny do hloubky 500 mm ocelové trubky prům. 152 mm, tl. 8mm, délky 1700 mm, která bude opatřena dřevěným obkladem. Poté na přivařenou pásovinu 500/150/6 mm budou usazeny dřevěné hranoly „H“ o rozměrech 200 x 160 x 2500 mm. Mostovou konstrukci budou dále tvořit dřevěné nosníky(hranoly) „A1“ a „A2“. Na položenou mostovou konstrukci délky 8,5 m bude zřízena pochůzná plocha z dřevěných fošen „B“ o rozměrech 60 x 150 x 1500 mm. Poté bude provedeno osazení sloupků „D1“, „D2“ a příčníků „G1“ a „G2“, kterými bude tvořeno zábradlí lávky h=1,10m. Poté bude provedeno osazení madel z dřevěných hranolů „C1“ a „C2“. Na závěr bude provedeno osazení dřevěných vzpěr „F“ z dřevěných fošen, které budou uchyceny ke sloupku „D1“ a nosníku „H“ pomocí svorníků. Všechny dřevěné konstrukce budou opatřeny transparentním nátěrem určeným pro exteriéry v min. třech vrstvách. Všechny ocelové konstrukce budou opatřeny jednou vrstvou základního nátěru a dvěma vrstvami krycího nátěru.
Pro zajištění ochrany pilířů lávky bude provedeno opevnění břehů pod lávkou
kamennou rovnaninou z lom. kamene hm. 80-200 kg, tl. 400 mm se šikmými náběhy. Z důvodu snadnějšího nástupu na konstrukci lávky (kočárky, cyklisti, atd.) a je ho ochrany před srážkovou vodou z okolních svahů budou čela lávky opevněna dlažbou z lomového kamene tl. 300mm, délky 1-1,5 m a šířky 1,5 m. Ta bude sloužit zároveň jako najížděcí rampa na lávku z obou stran. Dále budou provedeny terénní úpravy přístupů k lávkám, které budou zpevněny štěrkodrtí tl. 150mm, v délce 2 m.
Zábradlí bude provedeno v souladu s ČSN 74 3305
Místo plnění: k.ú. Kralice nad Oslavou, Jinošov, Tetčice, Zbýšov u Oslavan

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 276 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LS Náměšť n.O., Zámecká 6, 675 71, Náměšť n.O.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky