Veřejná zakázka: Stará Voda v km 4,000 - 6,000

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10068
Systémové číslo: P18V00000311
Evidenční číslo zadavatele: S951/2018/011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-005734
Datum zahájení: 19.02.2018
Nabídku podat do: 27.03.2018 09:30
Otevírání obálek: 27.03.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stará Voda v km 4,000 - 6,000
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků. Účelem stavby je protipovodňová ochrana zástavby a infrastruktury v intravilánu obce Staré Heřminovy zvýšením kapacity koryta a současně zajištění jeho stability v úseku ř. km 4,000 – 6,000. Zkapacitnění koryta bude provedeno formou jeho rozšíření a prohloubení. Z důvodu zajištění stability nivelety dna v neupravených a pomístně prohlubovaných úsecích budou ve vytipovaných místech vybudovány nízké stupně, podélné opevnění koryta bude provedeno rovnaninou z lomového kamene. V celém rozsahu se jedná o novou investici.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
1) SO 00 – Vedlejší náklady
V rámci „SO 00 Vedlejší náklady“ je uveden položkový soupis souvisejících prací a činností, jejichž provedení je nezbytné pro realizaci zakázky.
2) SO 01 – Úprava vodního toku
Stavba je rozčleněna do 12 úseků. Jedná se o zkapacitnění s pomístní úpravou koryta – opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene nebo kamenným záhozem se zajištěním nivelety dna na začátcích a koncích úseků osazením stabilizačních kamenných pásů do úrovně dna. Dále realizace kamenných stupňů, 50 m betonové zídky a pomístní vytvoření bermy s opevněnou kynetou.
V celém upravovaném úseku budou pomístně odtěženy nánosy, v místech bez břehového opevnění kamennou rovnaninou bude provedena úprava svahu ve sklonu 1:1,5.
3) SO 02 – Kácení dřevin
Kácení bude provedeno samostatně v předstihu!!! Není tedy předmětem zadání této zakázky!

Podrobnější popis technického řešení předmětné stavby je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DPS s názvem „Stará voda v km 4,000 – 6,000“ vypracované projekční firmou HydroIdea s. r. o., Škrbeňská 1751, 739 37 Šenov. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby vydaném Městským úřadem v Horním Benešově, odborem výstavby, pod č. j. MUHB 2869/2016 ze dne 11. 8 2016 a v rozhodnutí o povolení stavby vydaném Městským úřadem Bruntál, odborem životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, pod č. j. MUBR/20817-17/pat – OŽP-4013/2017/pat ze dne 16. 6. 2017 ve znění opravného rozhodnutí č. j. MUBR/44483-17/pat – OŽP-4013/2017/pat ze dne 28. 6. 2017.
Dále budou dodrženy podmínky stanovené mimo jiné v Koordinovaném stanovisku Městského úřadu Bruntál – odboru ŽP, silničního hospodářství a zemědělství, č. j. MUBR/55705-15/tes – OŽP-330/2015/tes ze dne 26. 8. 2015 a také podmínky vyjádření všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Upozornění na specifické požadavky:
• V řešeném území je v ř. km 4,821-5,208 plánována související investice Správy silnic Moravskoslezského kraje – výstavba silniční opěrné zdi a opevnění svahu na pravém břehu toku. Předpokládá se, že provedení stavby silniční opěrné zdi na PB bude předcházet úpravě vodního toku v souběhu s opěrnou zdí v rámci stavby „Stará voda v km 4,000-6,000“. Předpoklad zahájení a realizace v roce 2019.
• V ř. km 5,785 se připravuje rekonstrukce propustku na st. silnici II/442 (silniční km 2,723), investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje. Předpoklad zahájení realizace v roce 2019
• V ř. km 5,802-5,855 je plánována výstavba chodníku podél st. silnice II/442, investorem je Obec Staré Heřminovy. Předpoklad zahájení v roce 2018.
Stavba „Stará voda v km 4,000-6,000“ je projekčně koordinována s výše uvedenými připravovanými stavbami.

Část zadávací dokumentace, vypracovaná osobou odlišnou od zadavatele:
Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla zpracována projekční firmou HydroIdea, s. r. o., Škrbeňská 1751, 739 37 Šenov, IČO 02929368, zodpovědný projektant Ing. Jerzy Nowak, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, autorizace dle ČKAIT č. 1102445.
Místo plnění: IDVT 10216093, k. ú. Staré Heřminovy, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 525 097 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky