Veřejná zakázka: BP Kamenice 3,700-5,502 + PP v ř. km 5,172

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10101
Systémové číslo: P18V00000344
Evidenční číslo zadavatele: 954/2018/015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.02.2018
Nabídku podat do: 13.03.2018 08:30
Otevírání obálek: 13.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Kamenice 3,700-5,502 + PP v ř. km 5,172
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu toku Kamenice v obci Jaroměř u Malont a přirozeného vodního toku, který je přítokem Kamenice. Akce se dotýká kácení břehového porostu v intravilánu obce.
Kácení se bude týkat těch břehových porostů, které přímo zasahují do průtočného profilu koryta a ohrožují okolní prostor. Jedná se převážně o staré a neperspektivní jedince (vrby a olše). Nebudou káceny ucelené plochy porostu v povodí. Pro většinu dřevin je navrženo kompletní kácení.
V rámci projektu byly vymezeny dřeviny určené ke kácení nebo prořezu. Každý strom (případně vícekmen) určený ke kácení nebo prořezu má přidělené číslo (V objektu SO-01: 1- 265, 1001-1006 a v objektu SO-02: 1-7), které je reflexní barvou vyznačeno v terénu a dále jsou tyto dřeviny vyznačeny v situaci a sumarizovány v přehledné tabulce. U každého stromu byl změřen pařezový průměr a průměr ve výšce 130 cm. Odstranění nebo prořez se týká 278 ks jednotlivých stromů a 730 m2 křovin (V objektu SO-01: 271 ks jednotlivých stromů a 700 m2 křovin, V objektu SO-02: 7 ks jednotlivých stromů a 30 m2 křovin). Přehled dřevin a křovin určených ke kácení a prořezu je uveden v samostatné příloze D.3 Soupis kácených dřevin.

Při kácení v objektu SO-02 bude u silnice umístěno provizorní dopravní značení zajišťující zvýšenou přehlednost, a upozorňující na probíhající práce. Na území údržby břehového porostu se nachází nadzemní vedení a je nezbytné, aby zhotovitel zohlednil jeho přítomnost a zajistil bezpečné provádění práce (viz. situace v přílohách C.3 ad) Nutno dodržet kácení postupné kácení dle rozpočtu!

Kácení dřevin bude prováděno technologií volné kácení, směrové a postupné kácení, prořez dle zadání zástupce investora (správce toku) při předání staveniště. Dřevní hmota o průměru nad 7 cm bude odkoupena zhotovitelem. Předání bude provedeno na základě číselníku a zápisu do SD. Právo hospodařit s dotčenými pozemky na SO-01 mají Lesy ČR, s. p. (p. č. 1106/1 v k. ú. Jaroměř u Malont),
na SO-02 mají soukromí vlastníci, tj. Bandík František, Bandík Jan, Bandík Petr, Urbancová Františka (p.č. 174/1 v k. ú. Jaroměř u Malont) a Folprecht Daniel (p.č. 174/4 v k. ú. Jaroměř u Malont).

Shnilé dřeviny a další nevyužitelná dřevní hmota budou likvidovány dle platné legislativy.
Při kácení a následné likvidaci napadeného dřeva je nutné dodržovat podmínky dotčeného OŽP.

Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou a očíslovány
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
- souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP vydaného MěÚ Kaplice ze den 7.2.2018 č.j MěÚK/04579/2018
- souhlas se záměrem Obec Malonty ze dne 14.2.2018
- stanovisko ČRS ze dne 9.1.2018 č.j. 28/18
- Souhlasy se vstupem na pozemek: Bemagro, a.s.; Obec Malonty; SJM Papoušek Jiří a Papoušková Růžena, SPÚ Český Krumlov, Svoboda Jaroslav, Bandík František, Bandík Jan, Petr Bandík, Urbancová Františka, Folprecht Daniel, Lesy ČR – LS Český Krumlov, Josef Šedivý,
- oznámení o kácení provedeno dne 30.1.2018 na MěÚ Kaplice

Místo plnění: k. ú.: Jaroměř u Malont

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 258 770 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky