Veřejná zakázka: BP Vojířovský potok ř.km 0,350 – 1,100

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10107
Systémové číslo: P18V00000350
Evidenční číslo zadavatele: 954/2018/018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.02.2018
Nabídku podat do: 13.03.2018 09:30
Otevírání obálek: 13.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Vojířovský potok ř.km 0,350 – 1,100
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
• Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin z průtočného profilu upraveného vodního toku LBP Košt. pot. Vojířovský, IDVT 10278495, ČHP 1-07-02-0240, který je ve správě Lesů ČR, s.p.
• Odstraněny budou dřeviny vyrůstající z koryta nebo na okraji břehové hrany, polámané a vyvrácené do koryta, přestárlé jedince a nepůvodní dřeviny. Údržba je plánována na pozemcích města Nová Bystřice, Státním pozemkovém úřadu a LČR, s.p. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr. Kácení musí proběhnout v měsíci březen – do 31.3.2018.
• Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
• Dřevní hmota vždy náleží vlastníkovi pozemku. Výčet vlastníků, kterým dřevní hmota náleží, je součástí PD. Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmotu na pozemcích LČR, s.p. odkoupí zhotovitel od objednatele za podmínek viz. Smlouva o dílo.
• V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
• Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

- Stanovisko OPK, Městský úřad Jindřichův Hradec, č.j. OŽP/5804/18/Hs, ze dne 22.2.2018.
- Oznámení o kácení dřevin v rámci údržby břehového porostu, doručeného na Městský úřad v Nové Bystřici, dne 26.1.2018.
- Souhlasy se vstupem na pozemky.

Místo plnění: k.ú.: Nový Vojířov, Okres: Jindřichův Hradec, Kraj: Jihočeský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 81 677 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky