Veřejná zakázka: BP Kobylí potok v km 4,180-4,520

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10112
Systémové číslo: P18V00000355
Evidenční číslo zadavatele: 951/2018/015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.03.2018
Nabídku podat do: 13.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Kobylí potok v km 4,180-4,520
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení kácení břehového porostu na vodním toku Kobylí potok v úseku ř. km 4,180-4,520 v k. ú. Hošťálkovy, okres Bruntál. Lokalizace pracovního prostoru je orientačně zakreslena v přehledné situaci (viz příloha č. 6 této výzvy). V rámci této zakázky bude provedena těžba označených stromů (50 ks) a výřez náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin (celkem cca 700 m2 nesouvislé plochy), které zasahují do průtočného profilu vodního toku, popř. tvoří zámeckou lípovou alej, která je celá v havarijním provozně nebezpečném stavu. Z celkového výše uvedeného počtu stromů (50 ks) zadavatel předpokládá, že se bude jednat o kácení stromů ve ztížených podmínkách u 35 ks stromů – směrové nebo rizikové kácení (plošina, stromolezec). Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a v soupisu prací z ledna 2018, zpracované Mgr. Jiřím Mlčouškem (viz příloha č. 4 a 7 této výzvy).

Vzhledem k výše uvedeným ztíženým podmínkám prací důrazně doporučujeme všem dodavatelům před podáním nabídky účastnit se prohlídky místa plnění. Blíže k prohlídce viz bod 12 této výzvy.

Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.

Kácení porostů dle této zakázky bylo povoleno Rozhodnutím obecního úřadu Hošťálkovy, pod č. j.: 5/2018/KACENÍ. Dále bylo vydáno Rozhodnutí orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku: č. j. KRNOZP-14894/2018 frnk, vydané Městským úřadem Krnov, Odborem životního prostředí.
Místo plnění: IDVT 10100730, k. ú. Hošťálkovy, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 383 740 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky