Veřejná zakázka: BP Zvánovický potok ř. km 0,000-1,000

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10120
Systémové číslo: P18V00000363
Evidenční číslo zadavatele: 954/2018/019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.03.2018
Nabídku podat do: 15.03.2018 08:30
Otevírání obálek: 15.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Zvánovický potok ř. km 0,000-1,000
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin z průtočného profilu vodního toku. Odstraněny budou dřeviny vyrůstající z koryta nebo na okraji břehové hrany, polámané a vyvrácené do koryta, přestárlé jedince a nepůvodní dřeviny. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků a LČR. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. do 31.3.2018
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmotu na pozemcích LČR, s.p. odkoupí zhotovitel od objednatele za podmínek viz. Smlouva o dílo.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
- stanovisko orgánu ochrany přírody VKP MěÚ Říčany odbor ŽP, č.j. 65101/2017-MURI/OŽP-00085 ze dne 22.12.2017

Místo plnění: Hradce u Stříbrné Skalice,Kostelní Střimelice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 132 836 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky