Veřejná zakázka: PD Černý potok v Borové I.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002910
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1019
Systémové číslo: P15V00001019
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/107
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.07.2012
Nabídku podat do: 01.08.2012 10:00
Otevírání obálek: 01.08.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Černý potok v Borové I.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební řízení a provádění stavby: ,,Černý potok v Borové I.". Projekt řeší zkapacitnění a stabilizaci neupravených úseků Černého potoka v obci Borová u Poličky. Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zajištění všech podkladů, průzkumů a zkušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná a geodetické práce, údaje ČHMÚ, provedení rozborů sedimentů a zemin (podle přílohy č. 9 zákona o odpadech) . Zakázka bude zhotovena dle zadávacího listu projekčních prací (viz. Zadávací dokumentace), koncept řešení a další technické záležitosti budou projednány na výrobním výrobu svolané projektanem do 15.9.2012. Podepsaný návrh smlouvy o dílo doplněný o identifikační údaje uchazeče, cenová nabídka a autorský dozor je nedílnou součástí nabídky uchazeč. Tato podmínka je závazaná a její nesplnění je důvodem k vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky