Veřejná zakázka: Losinský potok ř. km 0,040-0,500 - revitalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10261
Systémové číslo: P18V00000503
Evidenční číslo zadavatele: S954/2018/022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.04.2018
Nabídku podat do: 23.04.2018 10:00
Otevírání obálek: 23.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Losinský potok ř. km 0,040-0,500 - revitalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO O1: Revitalizace a zprůchodnění toku-dolní úsek Stavební objekt SO1 řeší úsek ř.km 0,040-0,160, kde bude odstraněno nevhodné opevnění dna a břehů koryta. Stávající opevnění dna a břehů (kamenná dlažba, betonové panely) a stupeň z prostého betonu budou nahrazeny ekologicky vhodnějším dílčím opevněním z kamenného záhozu. S ohledem na zachování stability koryta jsou v řešeném úseku navrženy 2 skluzy, které mají za úkol zachovat migrační propustnost toku. Dolní skluz má sklon 1:40 a je dlouhý 5 m. Horní skluz je navržen ve sklonu 1:35 a v délce 17,5 m. Oba skluzy budou stabilizovány kamennými prahy do betonu, které budou uzavírat konstrukce v dolní i horní části. Dále je navržena meandrující hloubkově a šířkově diverzifikovaná kyneta pro nižší průtoky.
SO 02: Zprůchodnění toku-horní úsek, stavební objekt řeší horní úsek v místě stávajícího stupně v délce cca 20 m. Tento stabilizační prvek byl vybudován za účelem zajištění odběru pro dnes již neexistující pilu LČR. V tomto stavebním objektu je navrženo částečné odstranění stávající konstrukce jezu a opevnění dna a břehů. Zbývající část konstrukce bude využita pro stabilizaci navrženého balvanitého skluzu. Balvanitý skluz je navržen v mírném spádu cca 1:50 v celé šířce koryta v délce 18,6 m. Konstrukce skluzu bude na začátku a na konci stabilizována kamenným prahem do betonu. Povrch skluzu je členitý a bude vytvarován tak aby tvořil kynetu soustřeďující nízké průtoky.
SO 03: Kácení, stavební objekt vyčleňuje práce spojené s kácením vegetace před zahájením stavebních prací na zbývajících stavebních objektech. Jedná se o kácení 9 stromů. Stavební objekt také obsahuje činnosti s likvidací vzniklé dřevní hmoty. Pro zpětné uložení do koryta je navrženo využít 2 pařezy a 1 kmen včetně kořenového systému. (bez kácení)

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář-Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Nábřežní 4, Praha 5 150 56
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
MÚ Kutná Hora-stavební povolení MKH/057301/2016 ze dne 2.9.2016
KUSK výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů 021026/2015/KUSK 3.3.2016
KUSK-závazné stanovisko k zásahu do VKP158106/2015/KUSK ze dne 18.1.2016
Změna závazného stanoviska č.j. 0176778/2018/KUSK/2 ze dne 16.2. 2018
MÚ Kutná Hora-souhrnné vyjádření MKH/000739/2016 ze dne 6.1.2016
MÚ Zruč nad Sázavou soulad se záměry ÚP ZRNS/3943/2015
Městys Kácov souhlas s realizací MK/151/2016 ze dne 3.3. 2016
Městys Kácov povolení kácení dřevin rozhodnutím MK160/2016 ze dne 24.3.2016
Městys Kácov povolení kácení dřevin rozhodnutím MK308/2016 ze dne 30.5.2016

MÚ Kutná Hora závazné stanovisko MKH015705/2016
Drážní úřad DUCR14261/16Ka ze dne 2.3.2016
ČD vyjádření k akci 1010/2016 ze dne 20.4.2016
České Radiokomunikace, a.s, vyjádření UPTS/OS/175238/2017 ze dne 4.8.2017
České Dráhy-telematika vyjádření 1201711933 ze dne 2.8.2017
CETIN vyjádření existence sítí 679657/2017 ze dne 1.8.2017
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ Services, a.s. 0200631201 ze dne 1.8.2017
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření o existenci sítí 0100782734 ze dne 1.8.2017
Správa železniční dopravní cesty vyjádření DSP S 5672/S-4486/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Lin ze dne 8.2.2016
Krajská správa a údržba silnic vyjádření 484/16/KSUS/KHT/VYC ze dne 26.1.2016
Lesní Správa Kácov souhlas se stavbou LCR187/00000675/2016 ze dne 14.4.2016
Vyjádření k PD ČRS Územního Svazu města Prahy pod č.j. 111/15 ze dne 18.3.2015
ČRS MO Kácov ze dne 1.1.2016
Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Kácov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 436 723 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků