Veřejná zakázka: VN Dolní Čtvrtník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10330
Systémové číslo: P18V00000572
Evidenční číslo zadavatele: S954/2018/025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.04.2018
Nabídku podat do: 07.05.2018 10:00
Otevírání obálek: 07.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Dolní Čtvrtník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dolní Čtvrtník-rekonstrukce RN
SO 1 Přístupy na stavbu
Dočasně zpevněny budou přístupy na stavbu. Zpevnění se předpokládá štěrkem. Exponované úseky budou zpevněny panely.

SO 2 Kácení
Budou káceny dřeviny kolidující s přístupy a vlastní konstrukcí VD.

SO 3.1. Vodní nádrž – odbahnění
Odbahnění suchou cestou bude provedeno po dostatečeném odvodnění zátopy. Sediment bude rozprostřen na zemědělské pozemky.

SO 3.2. Vodní nádrž – rekonstrukce tělesa hráze
Původní devastovaná hráze bude odtěžena. Z nedalekého zemníku bude zhotovena homogenní hráz v původních parametrech. Materiál ze staré hráze bude použit v zemníku k dorovnání do stávající úrovně terénu. Přebytky budou odváženy na pozemek investora ve vzdálenosti do 1,5 km (p.č. 1464 k.ú. Kondrac). Zhotovitel je oprávněn zajistit alternativní deponii zemin v souladu s legislativou.

SO 3.3. Vodní nádrž – zemník a deponie
Zdroj zeminy pro homogenní hráze je na přilehlém pozemku v rámci obvodu staveniště. Vytěžená zemina bude nahrazena výkopkem z původní hráze. Zhotovitel je oprávněn zajistit alternativní zdroj v souladu s legislativou.

SO 4.1. Funkční objekty – spodní výpust
Spodní výpust se skládá z otevřeného požeráku dvoudlužového a potrubí spodní výpusti, vyústěné za výtokovým čelem do koryta, které bude navázáné na stávající propustek. Přístup na požerák je navržen lávkou.

SO 4.2. Funkční objekty – bezpečnostní přeliv
Bezpečnostní přeliv je řešen jako korunový, situovaný u pravého zavázání hráze. Vyústění do volna je opevněno kamennou rovnaninou. Niveleta přelivu je zajištěna betonovým prahem.


Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb: Dolní Čtvrtník-rekonstrukce RN;

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář-VRV, a.s., Nábřežní 4 , Praha 5, PSČ 150 56.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:

MěÚ Vlašim OŽP povolení k nakládání s povrchovými vodami-k jejich vzdouvání a akumulaci, stavební povolení pod č.j. ZIP 2846/18 ze dne 12.2.2018
Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka Povodí Vltavy, s.p., čj. 14219/2017-242/Má/SP-2017/3535, ze dne 20.3.2017
Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy čj. LCR954/001005/2017, ze dne 27.3.2017
Sellier & Bellot a.s., zn. FÚ-ENEG-VOH, ze dne 15.3.2017
Agentura ochrany přírody a krajiny, č.j. SR/0522/SC/2017, ze dne 20.3.2017
MěÚ Vlašim OŽP (VKP dle §4) čj. ZIP: 7347/17-1701/2017Svo, ze dne 31.3.2017
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, zn 1103/2017, ze dne 13.3.2017
MěÚ Vlašim, OŽP (koordinované stanovisko + souhlas se stavbou na lesních pozemcích a do 50 m od okraje lesa)
MěÚ Vlašim, OŽP (povolení kácení lesních pozemků) čj. ZIP 13204/17, ze dne 23.6.2017, s nabytím právní moci
MěÚ Vlašim, OŽP (kácení mimo les-řízení) čj. ZIP 13210/14-2477/2017/Svo ze dne 2.5.2017
MěÚ Vlašim, OŽP (povolení kácení na pozemcích mimo les) čj. ZIP 10873/17-2477/2017Svo, ze dne 26.5.2017, s nabytím právní moci 21.6.2017
MěÚ Vlašim, OŽP (dočasné odnětí částí pozemků z plnění funkcí lesa v místě stavby) čj. ZIP 12139/17 ze dne 22.8.2017 s nabytím právní moci ze dne 14.9.2017
Lesy ČR, s.p., lesní správa Kácov (souhlas s odnětím) ze dne 21.7.2017
MěÚ Vlašim, OŽP (ochrana ZPF-souhlas k použití sedimentů) čj. ZIP 7349/17-1738/2017CvP, ze dne 22.3.2017
MěÚ Vlašim, OVaÚP čj. VYST 7423/17–1909/2017 MaM, ze dne 21.3.2017
KÚSK, Ochrana přírody a krajiny čj. 046194/2017/KUSK/2, ze dne 26.4.2017
KÚSK, Ochrana přírody a krajiny čj. 125248/2017/KUSK ze dne 16.10.2017
Město Vlašim, majetkový odbor zn. Maj/7421/2017ŠiM, ze dne 29.3.2017
Vlašimské městské lesy (vyjádření OLH) ze dne 20.3.2017
Lesy ČR, s.p., lesní správa Kácov (vyjádření OLH) čj. LCR187/0315/2017, ze dne 30.3.2017
Air Telecom a.s., Ze dne 25.11.2016, zn. 111410978
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ze dne 26.10.2016, č.j. 741919/16
ČEZ Distribuce, a. s., Ze dne 26.10.2016, č.j. 0100649628
ČEZ ICT Services, a. s., Ze dne 26.10.2016, č.j. 0200516188
Coprosys a. s., ze dne 11.11.2016
Ministerstvo obrany – Sekce majetková a ekonomická – Oddělení ochrany územních zájmů
Ze dne 03.11.2016
České Radiokomunikace a. s., ze dne 03.11.2016, zn. UPTS/OS/157920/2016
GasNet, s.r.o., Ze dne 26.10.2016, zn. 5001400380
SITEL, spol. s.r.o., Ze dne 07.03.2017, zn. 1311700682
T-Mobile Czech Republic a. s., ze dne 07.03.2017, zn. E08493/17
Technické služby Vlašim s.r.o., ze dne 14.03.2017
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., ze dne 10.03.2017, zn. Vyj/Vn/2017
Vlašimnet s.r.o., ze dne 07.03.2017
Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 07.03.2017, zn. MW000005799236804
Státní pozemkový úřad, ze dne 05.04.2017
RIO Media, ze dne 23.10.2017, zn. Vyj-2017-1145
ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 16.11.2017, č.j. 0100835965
Stanovisko nájemce zemědělských pozemků - uložení sedimentů (AGRO – KVARTO OVČÍNY, s.r.o. - Jaroslav Kakos), ze dne 21.11.2016
Stanovisko nájemce zemědělských pozemků - náhrada za rekultivaci ornice a ušlý příjem za vyjmutí pozemku z dotací (AGRO KVARTO OVČÍNY, s.r.o. - Jaroslav Kakos), ze dne 28.6.2017
Stanovisko vlastníků pozemků pro zemník (Jaroslava a Antonín Kratochvílovi) ze dne 27.2.2017
Smlouva Město Vlašim ze dne 17.8.2017
Smlouva Kratochvílovi ze dne 24.7.2017
Smlouva AGRO ze dne 2.8.2017

Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Vlašim, Kondrac

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 117 187 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky