Veřejná zakázka: Mušlov v km 0,000 - 2,250

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10339
Systémové číslo: P18V00000581
Evidenční číslo zadavatele: S951/2018/036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-013209
Datum zahájení: 25.04.2018
Nabídku podat do: 30.05.2018 09:00
Otevírání obálek: 30.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mušlov v km 0,000 - 2,250
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční i neinvestiční stavební práce charakteru úprav vodních toků (protipovodňová opatření). Cílem těchto opatření je obnovení protipovodňové ochrany obce Vysoká-místní části Pitárné na vodním toku Mušlov v úseku ř. km 0,000-2,250. Budou provedeny pomístní opravy a rekonstrukce břehových zdí a příčných objektů stabilizujících dno vodního toku. Opravy zahrnují čistění, obnovu spárování, pomístní dozdění původního poškozeného či chybějícího zdiva a podbetonování narušených základů a zpevnění stávajících zdí předsazenou patkou z betonu. Rekonstrukce zahrnuje vybourání starého zdiva a nahrazení novými zdmi z pohledového betonu. V místech, kde jsou k tomu vhodné prostorové podmínky, bude změněn profil koryta z obdélníkového na lichoběžníkový a zdi tak budou nahrazeny kamennou rovnaninou. Stávající dřevěné prahy budou vybourány a nahrazeny kamennými pásy. Blíže k technickému řešení v projektové dokumentaci stavby.

Stavba zahrnuje sedm stavebních objektů a soubor vedlejších nákladů stavby SO 00. Z toho objekty SO 00, SO 02 a SO 05 jsou investiční, ostatní jsou charakteru oprav a údržeb:
SO 00 Vedlejší náklady – vedlejší náklady stavby, které nejsou součástí jednotlivých objektů
SO 01 Oprava líce zdi – čistění, spárování, pomístní dozdění
SO 02 Kamenná rovnanina – nahrazení poškozených zdí kamennou rovnaninou v místech, kde je dostatek prostoru pro vytvoření lichoběžníkového profilu
SO 03 Oprava prahů – náhrada dřevěných stabilizačních prahů kamennými pásy
SO 04 Oprava zdi – oprava podemletých základů podbetonováním a předsazením betonového bloku k patě zdi
SO 05 Opěrná zeď – vybourání poškozené zdi a nahrazení zdí z betonu s výztuží
SO 06 Odstranění nánosů a úprava svahu – čištění koryta od nánosů a úprava břehů do předepsaného sklonu
SO 07 Kácení dřevin – objekt obsahuje pouze odstranění a likvidaci pařezů z již pokácených stromů a keřů, jež jsou v kolizi se stavbou.

Zakázka bude provedena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby „Mušlov v km 0,000-2,250“, zpracované firmou HydroIdea, s. r. o., Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov, zodpovědný projektant Ing. Jerzy Nowak, při dodržení podmínek stanovených ve Stavebním povolení č. j. KRNOZP-11560/2017 mikl, ze dne 21. 2. 2017 vydaném Městským úřadem Krnov, Odborem životního prostředí. Dále budou respektovány podmínky rozhodnutí a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Upozornění na specifické požadavky:
Upozorňujeme dodavatele, že před započetím a dle potřeby i v průběhu prací bude zhotovitel stavebních prací povinen zajistit v předmětném úseku vodního toku odlov rybí obsádky včetně odlovu/odchytu a transferu zvláště chráněných druhů živočichů dle podmínek rozhodnutí KÚ MSK o povolení výjimky ze zákazu na ZCHDŽ, č. j. MSK 143251/2016 ze dne 11. 4. 2017. Zhotovitel bude povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh realizace odlovu a pro dosažení jeho účelu.

Po dobu realizace stavebních i zemních prací v korytě toku bude přítomen biologický dozor (odborně způsobilá osoba v biologii vodních živočichů), který bude monitorovat výskyt zvláště chráněných druhů a bude přijímat aktuální opatření k minimalizaci negativních vlivů. Zhotovitel bude povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho činnosti a dbát jeho pokynů. Zajištění osoby biologického dozoru je věcí zhotovitele stavby a náklady na jeho činnost jsou zahrnuty v rozpočtu stavby. Na vyzvání zástupce objednatele bude zhotovitel povinen sdělit informace o osobě, jež bude vykonávat činnost biologického dozoru na této stavbě a prokázat jeho odbornou způsobilost písemnými doklady.

Stavba se dále nachází v souběhu s komunikací Moravskoslezského kraje č. III/45826 a část stavby zasahuje do pozemku komunikace p. č. 1501/1, k. ú. Pitárné. Dle podmínek vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje č. j. 27835/2016/JJ ze dne 30. 11. 2016 k realizaci stavby musí být před zahájením stavebních prací v rozsahu dotčení silnice uzavřena smlouva o zvláštním užívání silnice z důvodu stavebních prací mezi zhotovitelem stavby a SSMSK, střediskem Bruntál. Blíže viz předmětné vyjádření SSMSK, které je součástí dokladové části PD. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací.

Dle podmínek vyjádření MěÚ Krnov, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KRNODO-53342/2016 vagr ze dne 19. 10. 2016 je zhotovitel povinen před zahájením realizace prací požádat zdejší správní úřad, o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích. Součástí žádosti bude doklad o projednání s Policií ČR, Dopravního inspektorátu v Bruntále a návrh přechodného dopravního značení ve dvojím vyhotovení. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací.

Dle požadavku v technické zprávě (příloha D.1 projektové dokumentace) budou v rámci stavebních objektů SO 02 a SO 05 stávající opevnění a kamenné schůdky z koryta toku odstraněny, kameny budou převezeny na pozemek parc. č. 1245/4 v k.ú. Třemešná (v majetku investora), na kterém provede zhotovitel drcení kamene na požadovanou frakci 0-63 mm, včetně dodání atestu pro následné zpětné použití kameniva do komunikací. Materiál takto získaný bude ponechán na této ploše a protokolárně předán objednateli k dalšímu využití dle jeho potřeby. Zhotovitel zajistí potřebnou techniku pro drcení kamene na vlastní náklady.

Dle soupisu stavebních prací s výkazem výměr je v rámci objektu SO 00 Vedlejší náklady v položce č. R_19 požadováno Zajištění dozoru technika výrobce pohledových matric, který bude dozírat nad správným provedením díla (předpoklad 2 dny na jeden úsek). Týká se zejména správného používání těchto matric jako šablony pro vytvoření pohledového strukturovaného betonu líce nových betonových zdí (dříku). Blíže viz technická zpráva (příloha D.1 projektové dokumentace).
Místo plnění: IDVT 10216107, k. ú. Pitárné, obec Vysoká, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 041 850 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky