Veřejná zakázka: Lašovický potok - přítoky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10341
Systémové číslo: P18V00000583
Evidenční číslo zadavatele: S955/2018/021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.04.2018
Nabídku podat do: 09.05.2018 10:00
Otevírání obálek: 09.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lašovický potok - přítoky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Účelem stavby je provedení udržovacích prací na zděných konstrukčních prvcích přehrážek, stupňů a prahů (očištění, oprava spárování, přezdění porušených částí), zajištění návrhové kapacity zádržného prostoru přehrážek pro zachycení sedimentů, údržba a stabilizace prostoru dopadiště za přehrážkami, odtěžení sedimentu z koryta vodního toku v řešeném úseku na přítocích Lašovického potoka v intravilánu a extravilánu obce Lašovice. Důvodem údržby je zkapacitnění a stabilizace průtočného profilu koryta toků, zachycení splavenin z povodí, protipovodňová ochrana obce Lašovice.

Navrhovaná stavba se člení na 2 samostatné stavební objekty:
SO 01 – 1. PBP Lašovického potoka v ř.km 0,580
SO 03 - 3. LBP Lašovického potoka v ř.km 1,220

SO 01 - 1. PBP Lašovického potoka v ř. km 0,580
Zřízení ochrany stromů (38 ks) bedněním před porušením stavebním provozem.
Skrývka humusu a zatravnění (přístupová cesta).
Kácení 19 ks vzrostlých stromů na březích vodního toku.
Odstranění plazivého rostlinstva a křovinatého plevele i s kořeny v potřebném rozsahu dle projektové dokumentace.
Vytěžení sedimentu z prostoru zdrže a koryta vodního toku, jeho odvodnění a odvážení na konečné místo uložení z mezideponie.
Vyčištění zděných ploch přehrážky, prahů a odpadního koryta tlakovou vodou.
Vysekání porušeného spárovaní zděných ploch přehrážky a prahů.
Doplnění kamenného opevnění koryta.
Kamenný zához před přehrážkou D1.
Přespárování zděných ploch přehrážky a prahů.
Odvoz suti z opravy spárování na skládku.
SO 03 - 3. LBP Lašovického potoka v ř. km 1,220
Zřízení ochrany stromů (7 ks) bedněním před porušením stavebním provozem.
Skrývka humusu a zatravnění (přístupová cesta).
Kácení 63 ks vzrostlých stromů na březích vodního toku.
Plošné odstranění 45 m2 buřeně a křovin na březích a z koryta vodního toku.
Odstranění plazivého rostlinstva a křovinatého plevele i s kořeny v potřebném rozsahu dle projektové dokumentace.
Vytěžení sedimentu z prostoru zdrže a koryta vodního toku, jeho odvodnění a odvážení na konečné místo uložení z mezideponie.
Vyčištění zděných ploch přehrážky, prahů a odpadního koryta tlakovou vodou.
Vysekání porušeného spárovaní zděných ploch přehrážky a prahů.
Doplnění kamenného opevnění koryta.
Přespárování zděných ploch přehrážky a prahů.
Odvoz suti z opravy spárování na skládku.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby z 07/2017, kterou vypracoval Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.,autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a stavby krajinného inženýrství, č. autorizace ČKAIT 0011728, a podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky.

Na akci bylo vydáno:
- souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací – MÚ Rakovník-odbor životního prostředí (č.j.: MURA/61008/2017, zn.: OZP01/60026/2017/Mat) ze dne 26.10.2017
- závazné stanovisko – AOPK ČR, odd. Správa CHKO Křivoklátsko, č.j.: SR/1385/SC/2017-2, ze dne 25.7.2017
- vyjádření - Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, zn. 40489/2017/342/Pa, SP-2017/9567, ze dne 14.8.2017
- stanovisko - ČRS,z.s., Středočeský územní svaz Praha, ze dne 14.8.2017
- stanovisko - ČRS,z.s., místní organizace Rakovník, ze dne 26.7.2017
- vyjádření – MÚ Rakovník – odbor výstavby a investic, č.j.:MURA/45430/2017, zn. Výst./38670/2017/Kr, ze dne 10.8.2017
- souhrnné vyjádření – MÚ Rakovník, OŽP, č.j.:MURA/44400/2017, zn. OZP01/44400/2017, ze dne 4.8.2017
- závazné stanovisko k zásahu do VKP – MÚ Rakovník – OŽP, č.j.:MURA/44231/2017, zn. OZP01/44224/2017, ze dne 3.8.2017
- rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les – Obec Lašovice, č.j.: 1/2016/K, ze dne 19.10.2017
- vyjádření Obec Lašovice, č.j.: 21/2017, ze dne 14.9.2017
- smlouva o právu provést údržbu č.43/955/2017/Bar – Obec Lašovice, ze dne 15.9.2017
- vyjádření o existenci sítě elektr.komunikací - CETIN, a.s.,č.j. 648344/17, ze dne 22.6.2017
- sdělení o existenci zařízení spol.ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 22.6.2017
- sdělení o existenci komunikačního vedení spol.ČEZ Telco Pro Services, a.s., ze dne 22.6.2017
- vyjádření k existenci sítí ve správě GasNet, s.r.o., ze dne 22.6.2017
- RAVOS, s.r.o.Rakovník, zn:17/176700001458/17, ze dne 14.7.2017
- souhlasy a vyjádření vlastníků pozemků s realizovanou stavbou
- rozbory sedimentu – protokol o odběru vzorku sedimentu, protokoly zkoušek, ze dne 10.4.2017

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Lašovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 529 204 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky