Veřejná zakázka: MVN Hazard

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10368
Systémové číslo: P18V00000610
Evidenční číslo zadavatele: S954/2018/031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.05.2018
Nabídku podat do: 16.05.2018 12:30
Otevírání obálek: 16.05.2018 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Hazard
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obnova kapacity VN, zajištění bezpečnosti vodního díla:
SO.01 – Odtěžení sedimentu z nádrže:
Odtěžení sedimentu ze dna nádrže a odtěžení vyhrnutého sedimentu ze severního břehu nádrže v celkovém objemu 4417 m3. Veškerý vytěžený sediment bude odvážen. Zhotovitel zajistí místo pro uložení sedimentu v souladu s platnou legislativou, včetně veškerých potřebných administrativních úkonů spojených s tím. Součástí SO 01 je rovněž zřízení příjezdové cesty k nádrži z místní lesní cesty.
SO 02: Úprava bezpečnostního přelivu nádrže
V rámci prací bude upraven bezpečnostní přeliv na převedení povodňového průtoku Q100. Což znamená, že kameno-betonová konstrukce stávajícího přelivu s kapacitou cca Q20 bude vybourána, přeliv bude rozšířen a opět opevněn dle PD na převedení průtoku Q100.
SO 03: Úprava opevnění výustního objektu od vypouštěcího zařízení
Bude proveden překop hráze a provedena výměna odpadního potrubí a jeho obetonování včetně zhotovení protiprůsakového žebra. Stávající výustní objekt v podobě předsazeného potrubí PVC DN 600 vyústěného do otevřeného odvodňovacího příkopu, s neopevněnými, místy podemletými břehy, bude nově opevněn. Výustní objekt je navržen jako železobetonová konstrukce, na kterou navazuje opevnění dna a břehů z kamenného záhozu.

Podrobnější popis prací je uveden v PD „MVN Hazard“

Projektovou dokumentaci vypracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, DIVIZE 02K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
- projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP a DPS) vypracovaná společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
- Městský úřad Kaplice
Stavební povolení k provedení vodního díla „MVN Hazard“ v k.ú. Suchdol u Bujanova a k.ú. Omlenice
ze dne 23.8.2017 pod č.j. MěÚK/24838/2017
- Městský úřad Kaplice – stavební úřad
Sdělení že navrhovaná stavba „MVN Hazard“ není v rozporu se záměry územního plánování v dotčeném území
ze dne 4.1.2017 č.j. MěÚK/00325/2017
- Městský úřad Kaplice
Věc: Koordinované závazné stanovisko ke stavbě „Malá vodní nádrž Hazard“
ze dne 4.11.2016 pod č.j. MěÚK/24549/2016
- Krajský úřad jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Věc: Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů stanovených v ust. § 50 odst. 2 zákona, pro zvláště chráněné druhy živočichů v souvislosti se záměrem „MVN Hazard“ – se stanovením podmínek, které je stavitel povinen respektovat – viz dokladová část
Ze dne 15.6.2017 pod č.j. KUJCK 77481/2017 OZZL
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Věc: Sdělení k odbahnění MVN Hazard v k.ú. Suchdol u Bujanova a k.ú. Omlenice
ze dne 23.11.2016 pod č.j. 1815/JC/16
- Lesy ČR, s.p.
Věc: Vyjádření ke stavbě „Malá vodní nádrž Hazard“ ze dne 11.10.2016
- Povodí Vltavy, s.p.
Věc: Stanovisko správce povodí ke stavbě „MVN Hazard“
ze dne 12.10.2016 pod č.j. 53204/2016-142Le
- obec Bujanov
Souhlas se stavbou
ze dne 2.11.2016
- obec Omlenice
Souhlas se stavbou
ze dne 3.11.2016 pod č.j. OUO – 0398/2016/l/obec
- data ČHMÚ
- Výsledky rozboru sedimentu
– Vyj. správců IS:
o ČD – Telematika:Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního
vedení a zařízení ve správě ČD – Telematika a.s. k akci MVN Hazard
ze dne 18.8.2016 pod č.j. 1201609469
o České radiokomunikace, a.s.: Vyj. k existenci podzemních sítí,
ze dne 2.9.2016 pod č.j.UPTS/OS/153991/2016
o CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
ze dne 16.8.2016 pod č.j. 685279/16
o ČEVAK a.s. – Suchdol u Bujanova parc. č. 33, MVN Hazard
ze dne 18.8.2016 pod č.j. O16070028838
o E-on Servisní, s.r.o. – Vyj. o existenci zařízení distribuční soustavy (el. síť, plyn)
ze dne 14.11.2017 pod zn. H18585-16217023
o Obec Bujanov – vyj. k existenci sítí
ze dne 30.8.2016 pod č.j. OÚB – 367/2016
Obec Omlenice – vyj. k existenci sítí
ze dne 1.8.2016 pod č. j. OUO -0297/2016
o Správa a údržba silnic jihočeského kraje
vyj. k existenci inženýrských sítí k akci MVN Hazard
ze dne 9.9.2016 pod zn. SÚSCK/13935/16
o T-mobile – Vyj. a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrasturktury
ze dne 14.11.2017 pod zn. E39696/17
o UNI Promotion s.r.o. (Air Telecom) Vyj. k existenci sítí společnosti Air Telecom, a.s.
ze dne 14.11.2017 pod zn. 111409646
o Vodafone Czech Republic a.s. – Vyj. k žádosti k akci „MVN Hazard“
ze dne 28.7.2016 pod zn. MW000004735612775

Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.


Místo plnění: k.ú. Suchdol u Bujanova a k.ú. Omlenice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 486 424 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky