Veřejná zakázka: BP Bělýšovský potok ř.km 0,000 - 0,900

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10404
Systémové číslo: P18V00000646
Evidenční číslo zadavatele: 955/2018/005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.05.2018
Nabídku podat do: 25.05.2018 07:30
Otevírání obálek: 25.05.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Bělýšovský potok ř.km 0,000 - 0,900
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu Bělýšovského potoka ř. km 0,000 – 0,900 v k. ú. Slatina u Chudenic, v lokalitě pod obcí Slatina, jihovýchodně k soutoku s Poleňkou po severní konec obce Slatina. Začátek údržby I. úseku je v extravilánu pod obcí Slatina mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky od soutoku s Poleňkou, kde je koryto upraveno podélnými polovegetačními tvárnicemi (ř. km 0,000 – 0,454). Dále pokračuje přirozeným korytem k jihovýchodní části obce Slatina pod Slatinný rybník (ř. km 0,600). V úseku 0,600 -0,670 je Slatinný rybník, který není hmotným majetkem LČR, s. p. II. úsek od ř. km 0,670 – 0,900 je koryto přírodní, neupravené.
V řešeném úseku potoka byly z břehového porostu po obou březích (cca do 6 m od koryta), vybrány a podrobně zaevidovány provozně nebezpečné dřeviny (poškozené, neperspektivní stromy nebo jejich části nebo stromy a křoviny zasahující do profilu toku). Ke kácení jsou v rámci řešeného úseku navrženy všechny podrobně inventarizované dřeviny. V břehovém porostu byly vybrány a podrobně zaevidovány některé odumřelé, výrazně šikmé a podvládné stromy (pouze provozně nebezpečné), popř. též exempláře s proschlými a prolámanými korunami (ohrožené větrem, sněhem a námrazou) Všechny hodnocené dřeviny, u kterých byly navrženy pěstební zásahy, byly zakresleny do situace a v terénu byly označeny vždy 2 oranžovými body (ze dvou stran jednotlivých kmenů určených ke kácení).
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „BP Bělýšovský potok ř. km 0,000 – 0,900", kterou vypracoval RNDr. Ing. Miroslav Hájek, Brojova 16, 326 00 Plzeň, včetně výkazu výměr a přiložených vyjádření. V dotčeném území se nachází inženýrské sítě ČEZ Distribuce, CETIN telek.síť, místní komunikace, mosty, zahrady, nemovitosti.
Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov a staveb a objektů v korytě potoka.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s. p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
K akci byly vydány následující doklady:
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Klatovy (č. j. ŽP/5684/17/Ks), ze dne 28. 08. 2017,
- závazné stanovisko – VKP MěÚ Klatovy (č. j. ŽP/5928/17/Br), ze dne 21. 08. 2017
- souhlas Městyse Chudenice,
- stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, s. p. (zn. 40064/2017/342/Pa), ze dne 20. 07. 2017,
- souhlas ČRS,z.s. Zpč.ÚS (č.j. 316/17), ze dne 18. 07. 2017,
- souhlas ČRS, MO Klatovy – Tajanov, ze dne 01. 09. 2017
- rozhodnutí ke kácení Městyse Dešenice, (č. j. 49/246/2018) ze dne 23. 01. 2018,
- souhlasy vlastníků pozemků s realizací a vstupy na pozemky
Vyjádření k sítím (sdělení, zákresy a podmínky pro práce v ochranných pásmech)
- T-Mobile (č. j. E11366/17), ze dne 28. 03. 2017 - nedojde ke střetu,
- CETIN (č. j. 573781/17), ze dne 28. 03. 2017 - síť elektronických komunikací nebo ochranné pásmo,
- Telco Pro Services a.s. (č. j. 0200698771), ze dne 18. 01. 2018 - nedojde ke střetu,
- ČEZ Distribuce (č. j. 0100861277), ze dne 18. 01. 2018 - nadzemní síť NN,
- GasNet, s.r.o. (zn. 5001484100), ze dne 28. 03. 2017 - nedojde ke střetu,
- Aqua Šumava (zn. 276/2017), ze dne 16. 06. 2017 – kanalizační výusť, odběrný objekt pro MVE
Ing. Tereza Beranová
Místo plnění: k.ú. Slatina u Chudenic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 81 139 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky