Veřejná zakázka: Artmanov horní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10433
Systémové číslo: P18V00000675
Evidenční číslo zadavatele: S951/2018/043
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.05.2018
Nabídku podat do: 04.06.2018 09:00
Otevírání obálek: 04.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Artmanov horní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků a malých vodních nádrží. Zakázka řeší celkovou rekonstrukci malé vodní nádrže Artmanov horní. V současné době je nádrž ve špatném a v neprovozuschopném stavu. V rámci stavby bude provedena celková rekonstrukce hráze, nápustného a výpustného zařízení. Retenční prostor nádrže bude rozšířen. Současně dojde k úpravě úseku Artmanovského potoka.

Stavba zahrnuje pět stavebních objektů:
SO 01 Retenčního prostor, hráz
Bude provedeno vytvarování zátopy a obnoveno koryto (odvodňovací strouha) ve dně. Narušené části původní hráze budou odtěženy a hráz bude znovu dohutněna na kótu 399,00 m n. m. Návodní strana hráze ve sklonu 1 : 3 bude opatřena těsnícím prvkem a opevněna kamenivem 125/200 na vrstvu 32/63, opřeným o patku z lomového kamene. Koruna a vzdušná strana hráze ve sklonu 1 : 2 bude ohumusována a oseta, v patě bude provedeno drenážní potrubí uložené do filtrační vrstvy.
V rámci stavebního objektu bude zbudován přístup k zátopě z lesní cesty.

SO 02 a Výpustné zařízení
Bude proveden překop hráze o demolice stávajícího výpustného zařízení. Bude zabudován nový betonový prefabrikovaný požerák s dvojitou dlužovou stěnou, česlemi a přístupovou lávkou. Odtok z požeráku bude korugovaným PVC potrubím DN 600. Odtok spodní výpusti bude naveden do stávající tůně.

SO 02 b Bezpečnostní přeliv
Stávající bezpečnostní přeliv bude odstraněn a nový bude zbudován v pravobřežním zavázání hráze. Přeliv bude ve formě průlehu opevněného v koruně hráze dlažbou z lomového kamene na monolitické betonové desce se zavazovacími betonovými prahy a dále pak kamennou dlažbou do betonu, kamenem na štět a kamenným záhozem. Odtok z bezpečnostního přelivu bude naveden do stávající tůně.

SO 03 Rozdělovací objekt s náhonem
Stávající rozdělovací objekt bude zbourán a místo něj bude vystavěn nový se stejnými půdorysnými rozměry. Koryto toku bude před a za rozdělovacím objektem opevněno rovnaninou na sucho opřenou o kamennou patku. V rámci stavebního objektu dojde také k pročistění náhonu, ke změně jeho trasy a opevnění.

SO 04 Stabilizace koryta toku
V místech, kde je koryto vodního toku Artmanovského potoka nestabilní a tvoří se břehové nátrže ohrožující lesní cestu, bude provedeno opevnění břehů rovnaninou na sucho opřenou o kamennou patku. Niveleta dna bude zajištěna příčnými prahy z lomového kamene na štět, prostor mezi prahy bude vyplněn materiálem ze dna toku.

SO 05 Kácení dřevin
Jedná se o vytrhání a likvidaci pařezů v prostoru stávající zemní hráze a v prostorech navržené stavby.
Bližší informace k technickému řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby „Artmanov horní“ vypracované projekční firmou VH Atelier, spol. s r. o. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření, stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Stavbu povolil odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov vydáním rozhodnutí dne 15. 2. 2018. pod č. j.: KRNOZP-12406/2018 MIKL, které nabylo právní moci dne 15. 2. 2018.

Upozornění na specifické požadavky:
Vzhledem k tomu, že zadavatel nemá zajištěno dostatečné množství vhodné zeminy k vytvoření těsnícího prvku hráze, je součástí této zakázky požadavek na její zajištění zhotovitelem stavby v množství cca 1 200 m3 a v požadované kvalitě (zeminy vhodné pro těsnící prvek hráze dle ČSN 752410: SC písek jílovitý (S5), CG – jíl štěrkovitý (F2), GM – štěrk hlinitý (G4), GC – štěrk jílovitý (G5), MG – hlína štěrkovitá (F1), CS – jíl písčitý (F4), CL-CI – jíl s nízkou až střední plasticitou (F6); podrobněji v projektové dokumentaci).
Součástí zakázky je také zajištění činnosti geologa (geotechnika) na stavbě (viz položka č. R11001 v rámci objektu 016-71-0 – Ostatní a vedlejší náklady soupisu prací k ocenění).
Místo plnění: IDVT: 1021447 a 10215123, k. ú.: Třemešná, okres: Bruntál, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 594 048 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků