Veřejná zakázka: BP LP Rašelinného p. ř.km 0,000 - 0,700 a BP PP Kosového p. ř.km 0,000 - 1,600 -PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 10473
Systémové číslo: P18V00000715
Evidenční číslo zadavatele: 955/2018/006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.05.2018
Nabídku podat do: 12.06.2018 07:30
Otevírání obálek: 12.06.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP LP Rašelinného p. ř.km 0,000 - 0,700 a BP PP Kosového p. ř.km 0,000 - 1,600 -PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je vypracování:
projektové dokumentace pro ohlášení a realizaci akce (PD) na údržbu břehových porostů za účelem obnovení průtočné kapacity koryt vodních toků, uvedení břehových porostů do provozně bezpečného stavu a zlepšení odtokových poměrů, v rámci těchto akcí:
a) LP Rašelinného potoka ř.km 0,000-0,700 v k.ú. Lázně Kynžvart:
Řešený úsek vodního toku se nachází v extravilánu. Břehové porosty se nacházejí na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR. Pobřežní pozemky jsou ve vlastnictví SPÚ a soukromé osoby a jsou využívány jako louky. Návrh bude pro přehlednost rozčleněn na úseky oddělené stávajícími propustky.

b) PP Kosového potoka ř.km 0,000-1,600 v k.ú. Velká Hleďsebe:
Řešený úsek vodního toku se nachází v zastavěném území obce mimo zaplocené zahrady. Koryto vodního toku je tvořeno pozemky ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro LČR. Pobřežní pozemky jsou ve vlastnictví obce a soukromých osob a jsou využívány jako pastviny, zahrady, veřejné plochy, popř. nejsou využívány vůbec a jsou zarostlé divokými a přehoustlými doprovodnými porosty.
PD bude řešit nakládání s dřevní hmotou na pozemcích soukromých vlastníků. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit LČR s.p., bude odkoupena zhotovitelem. S nevyužitelnou dřevní hmotou (hniloba, nehroubí prům. do 7 cm, větve) bude naloženo v souladu se stanovisky a podmínkami orgánů ochrany přírody a příslušné obce. Preferovaná alternativa správce toku je spálení dřevní hmoty.
Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., a 499/2006 Sb., v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona v účinném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňující zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních). Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění údržby břehového porostu bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.
Ing. Jiří Krupička
Místo plnění: k.ú. Lázně Kynžvart, k.ú. Velká Hleďsebe

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 110 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy