Veřejná zakázka: BP Brtný potok ř.km 0,000 - 1,170 - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 10491
Systémové číslo: P18V00000733
Evidenční číslo zadavatele: 955/2018/007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.06.2018
Nabídku podat do: 18.06.2018 07:30
Otevírání obálek: 18.06.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Brtný potok ř.km 0,000 - 1,170 - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a realizaci akce (PD) na údržbu břehového porostu Brtného potoka a jeho levobřežního ramene v k.ú. Oldřichov u Tachova a v k.ú. Velký Rapotín, za účelem obnovení průtočné kapacity koryta toku, uvedení břehového porostu do provozně bezpečného stavu a zlepšení odtokových poměrů.
Řešené úseky toků se nachází v intravilánu a extravilánu. Břehové porosty se nacházejí na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR. Pobřežní pozemky jsou ve vlastnictví obce a soukromých osob a jsou využívány jako pastviny, veřejné plochy, popř. nejsou využívány vůbec a jsou zarostlé doprovodnými porosty (olšový luh). Součástí PD bude návrh náhradní výsadby dřevin podle požadavku orgánu ochrany přírody.
PD bude řešit nakládání s dřevní hmotou na pozemcích soukromých vlastníků a obce. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit LČR s.p., bude odkoupena zhotovitelem. S nevyužitelnou dřevní hmotou (hniloba, nehroubí prům. do 7 cm, větve) bude naloženo v souladu se stanovisky a podmínkami orgánů ochrany přírody a příslušné obce. Preferovaná alternativa správce toku je spálení dřevní hmoty.
Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., a 499/2006 Sb., v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona v účinném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňující zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních). Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění údržby břehového porostu bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.
Ing. Jiří Krupička

Místo plnění: k.ú. Oldřichov u Tachova, k.ú. Velký Rapotín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy