Veřejná zakázka: BP Blazice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10519
Systémové číslo: P18V00000761
Evidenční číslo zadavatele: 957/2018/024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.06.2018
Nabídku podat do: 22.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Blazice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Břehový porost lemuje Blazický potok na obou březích. Tok teče v dolní části intravilánem obce Blazice, kolem jsou domy a především zahrady. Ploty některých zahrad jsou postaveny až k břehu potoka, proto budou ztěžovat přístup ke stromům. Ploty jsou překážkou v toku a jsou v průtočném profilu toku. Břehový porost je tvořen stromovým i keřovým patrem, převažuje Vrba, dále Jasan, Olše lepkavá, Lípa, Líska obecná, Bez černý. Porost je ve špatném stavu a mnoho stromů je v havarijním stavu. Časté je napadení dřevokaznými houbami.
Jedná se o péči o přehoustlý břehový porost (výjimečně i nebezpečný břehový porost). Budou káceny stromy staré nebo poškozené a dále stromy neperspektivní aby se uvolnili vitální jedinci. Kácením nebude ohrožena funkce břehového porostu, naopak lze přepokládat zlepšení stavu ponechaných jedinců a tím i celého porostu jako doprovodu toku.
Podél vodního toku se nachází porosty listnatých dřevin a keřů. V intravilánu budou odstraněny stromy přestárlé, poškozené nebo jedinci kteří ohrožují okolní nemovitosti. Dále budou poraženy stromy v průtočném profilu toku. Budou vyřezány keře, které jsou v průtočném profilu. Je zde mnoho vrb, které byly dříve seřezány na hlavu. Tyto vrby budou opět ořezány na hlavu. Výše proti toku, kde potok meandruje v přirozené nivě bude zásah mírnější. Zde budou poraženy jen jedinci v toku, průtočném profilu a stromy. Které hrozí pádem do toku nebo na okolní louky. Jsou zde skupiny stromů, poškozené od bobra, které je potřeba také porazit.
Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo předem odsouhlaseno na základě zpracované projektové dokumentace. V případě dotčení pozemků ve vlastnictví jiných osob nebo subjektů, vyvolaným technologickými postupy zhotovitele je tento povinen zajistit si souhlas se vstupem na pozemky od jednotlivých vlastníků samostatně.
Odstranění dřevin bude prováděno v rámci péče o koryto vodního toku na základě oprávnění správce toku dle zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Akce je členěna na výkony:
Výkon 073 (kácení a čištění nápěchů z koryta) a výkon 072 (odstranění křovin a zkrácení stromu „na hlavu“)

Vodní tok: Blazický potok
IDVT: 10194459
ČHP: 4-12-02-0770
k. ú.: k. ú. Blazice
ř. km: 0,900-2,100

Při plánovaném kácení a odstranění křovin nedojde v zájmovém území k takovému pohybu mechanizačních prostředků, který by při dodržení příslušných bezpečnostních předpisů negativně ovlivnil životní prostředí v lokalitě, případně ohrožovali majetek. V průběhu terénních pochůzek nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zakázka bude provedena dle projektu BP Blazice zpracovaného Ing. Vladimírem Kypetem, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno, IČ: 62548115, který je přílohou této výzvy, dle podmínek vyjádření orgánů státní správy, dle této výzvy a dle SoD na předmětné práce.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Blazice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 141 323 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků