Veřejná zakázka: Tůň Pod Vraní skálou I.,II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10528
Systémové číslo: P18V00000770
Evidenční číslo zadavatele: S955/2018/041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.06.2018
Nabídku podat do: 04.07.2018 10:00
Otevírání obálek: 04.07.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tůň Pod Vraní skálou I.,II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Účelem stavby je rekonstrukce tůní I. a II., kde bude provedena oprava hrází, bezpečnostní přelivy se skluzy, a bude provedeno odtěžení sedimentu ze zdrží obou tůní.
Realizací stavby dojde u obou tůní k odstranění usazeného sedimentu a tím k obnovení návrhové kapacity zádržného prostoru. Vybudováním dostatečně kapacitních bezpečnostních objektů dojde k zabezpečení obou tůní před povodněmi s dobou opakování 20 let.
Hlavními účely stavby jsou: - ekologicky stabilní prvek v krajině, krajinotvorný prvek, retenční funkce – zadržení vody v krajině, stabilizace koryta vodního toku, zásoba vody pro případ požáru.

Navrhovaná stavba se člení na 6 samostatných stavebních objektů:
SO 01 – Tůň pod Vraní skálou I. – Odbahnění – odstranění pařezů
SO 02 – Tůň pod Vraní skálou I. – Oprava hráze
SO 03 – Tůň pod Vraní skálou I. – Technické objekty
SO 04 – Tůň pod Vraní skálou II. –Odbahnění – odstranění pařezů
SO 05 – Tůň pod Vraní skálou II. –Oprava hráze
SO 06 – Tůň pod Vraní skálou II. –Technické objekty

Před zahájením prací na stavebních objektech – Tůň I., Tůň II.
- Zřízení ochrany stromů bedněním před porušením stavebním provozem. Tůň pod Vraní skálou I. – 3 ks Tůň pod Vraní skálou II. – 7 ks
- Skrývka humusu a vrchní prokořeněné vrstvy tl. 150 mm v potřebném rozsahu.
- Překop tělesa hráze a vypuštění zdrže.
- Zřízení převodu vody za stavby (zemní hrázka, potrubí vedené překopem hráze).

SO 01 – Tůň pod Vraní skálou I. – Odbahnění – odstranění pařezů
- Odstranění pařezů (předpoklad 130 ks) zbylých po kácení LS Nižbor, viz kapitola B.1.6.
- Vytěžení sedimentu z prostoru zdrže (384 m3), jeho odvodnění a odvážení na konečné místo uložení z mezideponie.

SO 02 – Tůň pod Vraní skálou I. – Oprava hráze
- Vyrovnání a navýšení nivelety koruny hráze na úroveň 403,37 m n. m., šířka 6,5 m.
- Návodní svah dotěsněn vhodnou zeminou ze zemníku a jeho opevnění drceným kamenivem tl. 0,3 m.
- Vzdušní svah dosypán z odtěžené zeminy z návodního svahu.
- Navýšená koruna hráze a dosypaný vzdušní svah bude ohumusován

SO 03 – Tůň pod Vraní skálou I. – Technické objekty
- Nový bezpečnostní přeliv (kamenný štět), úroveň přelivné hrany 402,57 m n. m.
- Nový skluz od bezpečnostního přelivu (kaskáda z kamene).
- Těžký kamenný zához za skluzem.

SO 04 – Tůň pod Vraní skálou II. – Odbahnění – odstranění pařezů
- Odstranění pařezů (předpoklad 126 ks) zbylých po kácení LS Nižbor, viz kapitola B.1.6.
- Vytěžení sedimentu z prostoru zdrže (177 m3), jeho odvodnění a odvážení na konečné místo uložení z mezideponie.

SO 05 – Tůň pod Vraní skálou II. – Oprava hráze
- Vyrovnání a navýšení nivelety koruny hráze na úroveň 500,00 m n. m., šířka 8,0 m.
- Návodní svah dotěsněn vhodnou zeminou ze zemníku a jeho opevnění drceným kamenivem tl. 0,3 m.
- Vzdušní svah dosypán z odtěžené zeminy z návodního svahu.
- Navýšená koruna hráze a dosypaný vzdušní svah bude ohumusován vrstvou tl. 0,1 m.
SO 06 – Tůň pod Vraní skálou II. – Technické objekty
- Nový bezpečnostní přeliv (kamenný štět), úroveň přelivné hrany 499,50 m n. m.
- Nový skluz od bezpečnostního přelivu (kaskáda z kamene).
- Těžký kamenný zához za skluzem.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby z 11/2017, kterou vypracoval Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.,autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a stavby krajinného inženýrství, č. autorizace ČKAIT 0011728, a podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky.

Na akci bylo vydáno:
- pravomocné stavební povolení a nakládání s vodami vydané MÚ Beroun – obor životního prostředí, dne 16.4.2018 pod č.j.: MBE/3439/2018/ŽP-Bou, sp.zn.: 2604/2018/ŽP
- rozhodnutí o dočasném odnětí části pozemku určeného k plnění funkcí lesa – MÚ Beroun – odbor životního prostředí, ze dne 11.4.2018 pod č.j.: MBE/19302/2018/ŽP-BrE, sp.zn.: 4892/2018/ŽP
- souhlasné závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady – MÚ Beroun – odbor životního prostředí, ze dne 19.3.2018 pod č.j.: MBE/17647/2018/ŽP-HaL, sp.zn.: 4469/2018/ŽP
- závazné stanovisko k dočasnému odnětí části pozemku určeného k plnění funkcí lesa – KÚ Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 12.3.2018, č.j.: 024160/2018/KUSK, sp.zn.:SZ_001545/2018/KUSK
- závazné stanovisko ve věci umístění a povolení stavby – MÚ Králův Dvůr – stavební úřad, ze dne 23.2.2018, č.j. VYST-MH/1265/2018, sp.zn.:MEKD-Výst./1258/2018/MH
- vyjádření - MÚ Beroun – odbor životního prostředí, ze dne 4.12.2017 pod č.j.: MBE/75394/2017/ŽP-Cir, sp.zn.: 16879/2017/ŽP
- závazné stanovisko – AOPK ČR, odd. Správa CHKO Křivoklátsko, ze dne 14.12.2017, č.j.: SR/2165/SC/2017-2, sp.zn.:SR/2165/SC/2017
- stanovisko - Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, zn. 63944/2017/342/Pa, SP-2017/14661, ze dne 9.1.2018
- vyjádření – LČR,s.p., LS Nižbor, ze dne 11.12.2017, sp.zn.:166/2017
- stanovisko – Obec Svatá, ze dne 8.1.2018
- vyjádření - ČRS,z.s., Středočeský územní svaz Praha, ze dne 13.11.2017
- vyjádření - ČRS,z.s., místní organizace Zdice, ze dne 24.11.2017
- posudky k zařazení do kategorie o provádění dohledu – Vodní díla – TBD, ze dne 4.12.2017
- hydrologické údaje povrchových vod – ČHMÚ, ze dne 2.11.2017
- vyjádření – VAK Beroun, ze dne 30.11.2017, zn.:0171-15630/2017
- vyjádření o existenci sítě elektr.komunikací - CETIN, a.s.,č.j. 752927/17, ze dne 27.10.2017
- sdělení o existenci zařízení spol.ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 27.10.2017
- sdělení o existenci komunikačního vedení spol.ČEZ Telco Pro Services, a.s., ze dne 27.10.2017
- vyjádření k existenci sítí ve správě GasNet, s.r.o., ze dne 27.10.2017
- rozbory sedimentu – protokol o odběru vzorku sedimentu, protokoly zkoušek, ze dne 11.6.2017
- inženýrskogeologický průzkum z 5/2017

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Svatá

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 697 457 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky