Veřejná zakázka: Babská v k.ú. Velké Karlovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10529
Systémové číslo: P18V00000771
Evidenční číslo zadavatele: S957/2018/069
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.06.2018
Nabídku podat do: 04.07.2018 10:30
Otevírání obálek: 04.07.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Babská v k.ú. Velké Karlovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem navrhovaných uprav je stabilizovat dno a celkově koryto toku v místě jeho namáhání, a tím
snížit rozsah eroze dna i břehů a zamezeni vzniku možných škod nejen v zájmovém území ale i v
nižších oblastech a to především v době výskytu zvýšených a povodňových průtoků. Úprava spočívá v
realizaci stabilizačních uprav přírodě blízkého charakteru koryta v rámci údolní nivy. Úpravy nebudou
provedeny v souvisle délce zájmového území, ale pouze pomístně dle stavu dna a břehů.

Navržené konstrukce opevnění:

Rovnanina/patka z lomového kamene - konstrukce je navržena z lomového kamene hmotnosti nad
200 kg.

Navržené konstrukce příčného opevněni:

Příčné objekty pro stabilizaci dna v úrovni nivelety budou ve formě prahů dřevěných dvojitých
z kulatin průměru 290 mm. Dno koryta bude nad a pod přelivem opevněno kamenným záhozem s
urovnaným lícem bez poštěrkování, hmotnosti nad 200 kg na vzdálenost 1,5 m.
Dřevěné prahy výšky 0,3 m. Přelivné hrany prahů budou z dřevěných kulatin O 290 mm v počtu tři
kusů nad sebou. Dno koryta bude nad přelivem, v místě spadiště a pod předprahem opevněno
kamenným záhozem hmotnosti nad 200 kg. Spadiště bude zajištěno předprahem - dvojitý dřevěný
práh z odkorněné kulatiny O 290 mm.
Kaskádové dřevěné stupně - Stejná konstrukce z kulatiny a opevněni dna bude použita při stavbě
kaskádových stupňů v km 0,251 a 0,127. Horni přelivná hrana stupňů bude z dřevěných kulatin v
počtu čtyř kusů nad sebou. Dvě spodní přelivné hrany budou z dřevěných kulatin v počtu tři kusů nad
sebou. Spadiště pod přelivy budou opevněna záhozem z lomového kamene hmotnosti 250 kg.
Objekty budou zajištěny předprahy - dvojité dřevěné prahy z odkorněné kulatiny O 290 mm.
Kulatiny pro přelivy a předprahy budou z odkorněných výřezů (jedle, modřin), ručně odkorněných do
běla jakosti III. A bez zjevných vad a hniloby O 290 mm přibité ke kůlům O 190 mm, délky 2000 mm,
které budou opatřeny ocelovou botkou (viz detail ve vzorovém výkrese), při beraněni bude zhlaví
kůlů chráněno plochou oceli. Kulatina bude s přitesáním ložných ploch pro zvýšení těsnosti (viz
vzorový výkres) a bude odkorněna na stavbě ručně, je nepřípustné použiti odkorňovače.

Kácení dřevin může probíhat na základě příslušného povolení pouze v době vegetačního klidu.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Babská ve Velkých Karlovicích“ kterou vypracovala firma Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Velké Karlovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 097 937 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky