Veřejná zakázka: MVN Zlatěšovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10545
Systémové číslo: P18V00000787
Evidenční číslo zadavatele: S954/2018/044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-020164
Datum zahájení: 18.06.2018
Nabídku podat do: 23.07.2018 09:00
Otevírání obálek: 23.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Zlatěšovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce MVN
Stavba je členěna na 4 inženýrské stavební objekty:

SO 01 – Úprava hráze
- délka úpravy v ose hráze 100,12 m
- nejnižší místo hráze 390,79 m.n.m.
- návrhový návodního svahu: 1:3
- návrhový sklon vzdušného svahu 1:2
- opevnění návodního svahu pohozem z drceného kameniva, opřeného o záhozovou nasedlanou patku
- ohumusování a osetí vzdušného svahu
- zřízení štěrkového patního drénu s trubním svodem PP DN 140
- překopy hráze pro výpustné potrubí a propustek od přelivu se zpětným hutněným zásypem a obnovou úseku konstrukce vozovky

SO 02 - Úpravy nádrže
- celkový objem výkopu v nádrži : 6089 m3
- úpravy svahů nádrže 1:2, ohumusování + osetí k provozní hladině
- plocha nádrže při provozní hladině: 8016 m2
- plocha nádrže při hladině v úrovni přelivu: 8126 m2
- z toho plocha litorálního pásma: 1150 m2
- dvojice odvodňovacích stok hloubky 0,3 m, sklony svahů1:3 urovnání a spádování dna k oběma stokám

SO 03 – Funkční objekty
Výpustný objekt
- profil výpustného potrubí DN 500- plastové korugované potrubí s obetonováním
- délka potrubí :19,17 m
- vtokový objekt : prefabrikovaný požerák s dvojí dlužovou stěnou
- přístupová lávka k požeráku dl. 8,55 m
- výtokový objekt: patní zídka + dlažbou zpevněný a prohloubený úsek odpadního koryta dl. 2,6 m
Objekt bočního přelivu
- účinná délka lomené přelivné hrany 17 m
- počáteční hloubka spadiště :1 m
- šířky spadiště: 2,5 až 3,75 m
- průtočný profil propustku odpadu:3,3 x 1,5 m
- kapacita propustku Q100 + 40 % možné chyby údaje (8,5 m3)
- přechod spadiště do propustku krátkým skluzem

SO 04 – Odpadní stoky
- délka úpravy odpadní stoky od výpusti: 57,34 m
- lichoběžníkový profil, opevnění 30 cm pohozu z drceného kameniva s ohumusováním svahů a osetím v úseku 23,76 m
- opevnění rovnaninou z kamenů na celou výšku svahu v 15,5 m dlouhém úseku pod propustkem
- lichoběžníkový profil
- počet celoobvodových stabilizačních prahů z rovnaniny: 1 ks
- přechodový úsek opevnění záhozem 5 m

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce: MVN Zlatěšovice – stavební úpravy
Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- VH Tres spol. s r.o., Senovážné nám. 1,370 01 České Budějovice – autorizovaný projektant Ing. Daniel Vaclík (ČKAIT 0100018)

K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:

- Rozhodnutí dle § 15 vodního zákona „Stavební Povolení“ na akci: „MVN Zlatěšovice – stavební úpravy“, vydané MM České Budějovice, odborem ochrany životního prostředí, pod č.j. OOŽP/131-2/2018/Bl včetně všech vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy a potenciálních správců sítí - viz. Dokladová část

- Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.


Místo plnění: k.ú. Hluboká nad Vltavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 207 509 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky