Veřejná zakázka: DOS +DPS Koménka, km 0,000 – 1,400; km 4,720 - 4,760 a 5,153 – 5,644

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003080
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1057
Systémové číslo: P15V00001057
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/027
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.07.2012
Nabídku podat do: 07.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 07.08.2012 08:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DOS +DPS Koménka, km 0,000 – 1,400; km 4,720 - 4,760 a 5,153 – 5,644
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby a pro provádění stavby: „Koménka, km 0,000 – 1,400; km 4,720 - 4,760 a 5,153 – 5,644“
Popis návrhu a požadavků investora:
k.ú. Bojkovice:
Oprava podélného opevnění (oprava spárování dlažeb a zdiva, oprava poškozených dlažeb a zdiva vč. patek, znovuuložení rozplavených záhozů) a příčných objektů (oprava poškozených přelivných hran těles stupňů a předprahů, zdiva a dlažeb vývarů), sanace výmolů (záhozem do 500 kg), odstranění nánosů (v km 0,000-0,700-vypadané a strávené spárování, poškození dlažeb a zdiva, výmoly dna, nánosové lavice. V km 0,700 -1,400 poškození opevnění vývarů stupňů v km 1,139;1,259;1,366 a pomístně podélného opevnění v konkávách).
k.ú. Komňa:
Odstranění nánosů a travního drnu z profilu koryta toku, zdrsnění a doplnění dna v místě výmolů kamenným záhozem – v ůseku 4,720 - 4,760 a v úseku 5,153 – 5,644 (začátek na kamenném stupni v km 5,153, konec na kamenném stupni v km 5,644 nad soutokem s PP č. 6 a PP č.5.); PP č.5 je zahrnut po zděný lapač splavenin v km 0,133.
Další požadavky na předmět zakázky plynou ze zadávacího listu PD a návrhu smlouvy o dílo.
Popis návrhu a požadavků investora:
Další požadavky na předmět zakázky plynou ze zadávacího listu PD a návrhu smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 95 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky