Veřejná zakázka: DOS +DPS Vlčí potok, km 0,055-0,900

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003083
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1058
Systémové číslo: P15V00001058
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/028
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.07.2012
Nabídku podat do: 07.08.2012 09:00
Otevírání obálek: 07.08.2012 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DOS +DPS Vlčí potok, km 0,055-0,900
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby a pro provádění stavby: „Vlčí potok, km 0,055-0,900“

Popis návrhu a požadavků investora:
Sanace nátrží v km 0,55 – 0,100, oprava podélného opevnění (oprava spárování, oprava poškozených míst dlažeb), oprava vývarů a spadišť příčných objektů (znovuuložení rozplavených záhozů – do 500 kg), sanace výmolů (záhozem s urovnáním líce), odstranění nánosů a jejich rozhrnutí do nátrží v korytě,
Členění stavby na stavební objekty:
SO-01 v km 0,55 – 0,100 představuje sanace nátrží v úseku mezi RD
SO-02 v km 0,100 – 0,465 - oprava podélného opevnění, oprava příčných objektů, odstranění zátarasů, rozhrnutí nánosu, výřez křovin
SO-03 v km 0,465 – 0,900 oprava poškozených vývařišť příčných objektů, výřez křovin
zahrnut po zděný lapač splavenin v km 0,133.

Další požadavky na předmět zakázky plynou ze zadávacího listu PD a návrhu smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky