Veřejná zakázka: Dlouhý Újezd - RVT U Křížku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10586
Systémové číslo: P18V00000828
Evidenční číslo zadavatele: S955/2018/044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.06.2018
Nabídku podat do: 12.07.2018 10:00
Otevírání obálek: 12.07.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dlouhý Újezd - RVT U Křížku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je revitalizace zakrytého vodního toku LP Brtného potoka a jeho údolní nivy podle projektu DSP+DPS „Dlouhý Újezd – RVT U křížku“, MEPOS Domažlice, XII/2016, a podle dodatku k projektové dokumentaci DSP+DPS, MEPOS Domažlice, II/2018.
Zájmové území se nachází ve volné krajině mimo zastavěné území obce, k.ú. Dlouhý Újezd a Velký Rapotín. Řešená údolní niva je obklopena zemědělskými pozemky. Stavba bude realizována na pozemcích LČR a Plzeňského kraje (SÚSPK).
Stavba sestává ze dvou stavebních objektů:
SO 1: Revitalizace zatrubněného vodního toku
Délka revitalizovaného úseku toku je 1300 m. Stávající potrubí bude na určených místech přerušeno a utěsněno geotextílií, čímž bude voda z potrubí vyvedena na povrch terénu. Bude vytvořena soustava 13 ks průtočných a 5 ks neprůtočných tůní s vodohospodářskou a ekologickou funkcí, hloubky 0,6-1,5 m, celk. objem vody max. 1436 m3, zatopená plocha 2063 m2. Tůně budou částečně propojeny nově vyhloubeným mělkým korytem toku hloubky do 0,40 m. Ochrana sousedních pozemků bude řešena vytvořením záchytných příkopů celk. délky 150 m. Hranice nivy bude fixována balvany hmotnosti přes 500 kg – 27 ks. Přebytečné zeminy (1810 m3) budou uloženy na třech trvalých skládkách výšky 1,5 m (vč. ohumusování a osetí), umístěných na suchých okrajích nivy na pozemcích investora.
Doplnění břehových a doprovodných porostů (123 ks stromů, 172 ks křovin). Výsadby budou provedeny následující rok po provedení vlastních zemních prací.
SO 2: Propustek pod komunikací III. třídy
Jde o vyvolanou investici – zhotovení trubního propustku pod státní silnicí III/19853:
PPb SN 12 DN 400 – 37 m. V délce protlaku (13 m) bude potrubí uloženo do ocel. chráničky 630/8, v délce 10 m obetonování potrubí. Součástí objektu je prefabrikovaná bet. šachta o 1000 mm a vtokový a výustní objekt.
Součástí zakázky bude vypořádání požadavků vlastníků (uživatelů) sousedních pozemků na odstranění škod na použitých pozemcích a na plodinách (jedná se o dotační plochy) – viz příslušná vyjádření vlastníků (uživatelů) pozemků v dokladové části DSP.
Budou dodrženy podmínky a požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí: STL plynovod PE d90 – GasNet; nadzemní el. vedení (ČEZ).
Budou dodrženy Technické podmínky pro provádění prací v komunikaci a/nebo silničním pozemku, vyplývající ze Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK ze dne 16.10.2017.
Ke stavbě byla vydána následující vyjádření, stanoviska a rozhodnutí:
– MÚ Tachov, tajemník – koordinované stanovisko čj. 27/2017-VED/TC z 8.2.2017
– MÚ Tachov, OŽP – závazné stanovisko k zásahu do VKP čj. 462/2017-OŽP/TC,246.4 z 5.4.2017
– MÚ Tachov, OVÚP – pravomocné územní rozhodnutí čj. 940/2018-OVÚP/TC,Ú611 z 5.3.2018
– MÚ Tachov, OVÚP – souhlas dle §15 SZ čj. 1793/2018-OVÚP/TC z 27.4.2018
– MÚ Tachov, OŽP – pravomocné stavební povolení čj. 1218/2018-OŽP/TC z 30.4.2018
– MÚ Tachov, ODSH – rozhodnutí – zvl. užívání komunikace čj. 9562/2017-ODSH/TC-2 z 2.1.2018
– Policie ČR – stanovisko k DSP čj. KRPP-178587-1/Čj-2017-031006 z 5.12.2017
– SÚSPK – vyjádření čj. 3065/16/SÚSPK-T z 30.11.2016
– SÚSPK – Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK č. 033/955/2017 z 16.10.2017
– ČRS,z.s., ZÚS Plzeň – vyjádření čj. 427/16 z 5.12.2016
– Obec Dlouhý Újezd – vyjádření čj. DU-469/2016 z 20.1.2017
– Obec Dlouhý Újezd – vyjádření čj. DU-14/2018 z 5.1.2018
– Obec Dlouhý Újezd – rozhodnutí – povolení kácení čj. DU-381/2017 z 27.11.2017
– Krajský úřad PK, OŽP – stanovisko čj. ŽP/295/17 z 4.1.2017
– Krajský úřad PK, OŽP – stanovisko čj. ŽP/21760/16 z 10.2.2017
– Krajský úřad PK, OŽP – vyjádření k výskytu ZCHD čj. ŽP/10842/17 z 17.7.2017
– Povodí Vltavy, s.p. – stanovisko správce povodí čj. 816/2017/342/Pa,SP-2017/227 z 8.3.2017
– Vodárny a kanalizace K. Vary – vyjádření z 22.11.2017
– Ekočas spol. s r.o., Částkov – vyjádření z 3.1.2017
– Matějka Jan, Ekočas spol. s r.o. - zápis z projednání zařízení staveniště z 15.6.2017
– Matějka Karel – vyjádření z 1.6.2017
– Coufalová Eva – souhlas z 7.7.2017
– Lučina-Studánka spol. s r.o. – souhlas z 28.11.2016
– Mazánek, Ardeleanu, Janoušek – souhlas z 28.2.2017
– Šavel František – souhlas z 10.7.2017
– SPÚ, KPÚ pro PK, pob. Tachov – vyjádření čj SPÚ/608018/16-Čer z 21.12.2016
– CETIN – vyjádření čj. POS-PD-555-16 z 29.11.2016
– CETIN – vyjádření čj. 663155/16 z 21.7.2016
– ČEZ Distribuce – udělení souhlasu čj 1090369105 z 1.12.2016
– ČEZ Distribuce – sdělení čj. 0100742830 z 11.5.2017
– ČEZ ICT – sdělení čj. 0200596598 z 11.5.2017
– GasNet s.r.o. – stanovisko 5001493246 z 11.5.2017
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Dlouhý Újezd

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 108 147 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky