Veřejná zakázka: DOS+DPS Svinárský potok, km 0,000-2,800 - oprava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003090
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1059
Systémové číslo: P15V00001059
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/029
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.07.2012
Nabídku podat do: 07.08.2012 11:00
Otevírání obálek: 07.08.2012 11:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DOS+DPS Svinárský potok, km 0,000-2,800 - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby a pro provádění stavby: „Svinárský potok, km 0,000-2,800 - oprava“

Popis návrhu a požadavků investora:
Zájmový úsek se z větší části nachází v lesním komplexu navazujícím na místní část Ořechová obce Strání ,km 0,870 – 2,800. Intravilánem prochází Svinárský potok v km 0,000-0,870.
Úpravy nacházející se v intravilánu obce byly vybudovány v roce 1988 (stupně ze zdiva z LK, zděné úrovňové prahy, dlažby, oboustranné opěrné zdi ze zdiva z LK), km 0,000-0,280. Od km 0,280 po 0,510 (podél areálu skláren) je tok upraven do pravidelného lichoběžníkového tvaru opevněného dlažbou z LK na MC (včetně dna). Po km 0,870 následuje úsek, který nevyžaduje zásahu. Úsek od km 0,870 po km 2,740 byl hrazen v 60. Létech 20 století. Pomístně bylo zhotoveno podélné opevnění ze záhozů, oživené rovnaniny, srubů, OZ z LK. Niveleta byla stabilizována dřevěnými prahy a zděnými stupni.
Oprava poškození podélného opevnění (oprava spárování, doplnění chybějících kamenů, oprava zdiva. znovuuložení rozplaveného záhozu), oprava zděných příčných objektů (oprava poškozených těles a předprahů, oprava zdiva a dlažeb vývarů), v nezbytných případech obnova dřevěných prahů.
Další požadavky na předmět zakázky plynou ze zadávacího listu PD a návrhu smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 110 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky