Veřejná zakázka: Starý potok ř.km 4,600-4,700

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10597
Systémové číslo: P18V00000839
Evidenční číslo zadavatele: S955/2018/004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.02.2018
Nabídku podat do: 20.02.2018 07:30
Otevírání obálek: 20.02.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Starý potok ř.km 4,600-4,700
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o stavbu, kterou lze charakterizovat jako vodohospodářskou, kdy budou provedeny udržovací práce v daném úseku Starého potoka, IDVT 102 785 38, č.h.p. 1-11-02-0390, na p.p.č. 1345/1 v k.ú. Nečtiny, v úseku ř. km 4,630 – 4,685.

Nejprve bude v rámci provádění údržby pro účely zhotovení přístupů do koryta v.t. provedeno odstranění dřevin (celkem 8 ks – střemcha, olše, vrba) a odstranění křovin o ploše 35 m2. 8 ks dřevin je navrženo k ochraně obedněním pro minimalizaci poškození při provádění stavby.

Pro stabilizaci levého břehu bude provedeno opevnění kamenným záhozem z těžkého lomového kamene s urovnáním líce – strojní urovnání. Stabilizace bude provedena v délce 48 m záhozem z lomového kamene z kamenů o váze nad 750 kg. Sklon líce záhozu bude 1 : 1. Bude provedena záhozová patka - opevnění bude založeno min. 0,4 m pod niveletou dna kamenem nad 1,5 t (objem min. 0,7 m3). Kameny budou uloženy nejdelším rozměrem kolmo na osu toku. Hmotnost kamenů uložených výše bude nad 0,7 t. Celá konstrukce opevnění bude prostorově provázána. Horní kameny mohou být hm. 0,2 – 0,5 t. Vzhledem k velikosti použitých kamenů je nutné strojní urovnání. Souběžně s kladením kamenů bude prováděn zásyp materiálem z odtěžení dnové náplavové lavice na levém břehu a z rýhy vytvořené pro uložení základové patky bude záhozu.

Bude provedeno provizorní převedení vody potrubím DN 500 délky cca 42 m. Na vtoku se vybuduje napříč korytem zemní hrázka výšky minimálně 0,8 m. Po dokončení stavby se hrázka a potrubí odstraní.

Při odtěžování rýhy pro uložení základové patky záhozu nesmí být ohrožena stabilita svahu levého břehu!
Rýha nesmí být umístěna přímo v patě levého břehu, bude umístěna dle př. řezů 3 a 4 cca jeden metr od paty.
Rýha bude prováděna - těžena po úsecích délky cca 5 m a hned zasypávána záhozovým kamenem a zásypem!

Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům.
Vlastníkem vytěženého dřeva je vlastník pozemku, kterému bude po vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty protokolárně předáno.
Před zahájením prací bude včas oznámeno a po domluvě s ČRS (viz vyjádření v Dokladové části PD) provedeno slovení rybí obsádky.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby z 08/2017, vypracované projekční firmou Martin Dobeš s.r.o., Pod Labuťkou 16, 180 00 Praha 8, IČ 49686623, vypracoval Ing Martin Dobeš – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, č. autorizace ČKAIT 0000730 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a zadávacím řízením veřejné zakázky. Budou dodrženy podmínky a požadavky následujících dokladů, které byly k akci vydány a jsou součástí dokladové části projektové dokumentace:
- Sdělení k ohlášení udržovacích prací, vydané Městským úřadem Kralovice, odborem životního prostředí, dne 14. 9. 2017, pod č.j.: OŽP/16192/17 Mach,
- Koordinované stanovisko k akci „Starý potok ř.km 4,600-4,700“ z hlediska vodního hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku (VKP), vydané Městským úřadem Kralovice, odborem životního prostředí, dne 17. 7. 2017, pod. č.j.: OŽP//10747/2017 Kou,
- Vyjádření ke stavbě – zajištění nátrže a stability levého břehu koryta Starého potoka v k.ú. Nečtiny a souhlas s využíváním pozemků pro potřeby stavby a přístupu ve vlastnictví obce, vydané Obcí Nečtiny, dne 12. 7. 2017, pod č.j.: 516/2017,
- Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin, vydané Obecním úřadem Nečtiny, dne 15. 8. 2017, pod č.j.: 584/17,
- Vyjádření k projektové dokumentaci, vydané Městským úřadem Kralovice, odborem výstavby, dne 7. 9. 2017, pod č.j.: OV/16053/17 Klj,
- Vyjádření k záměru opravy a údržby vodního toku Starý potok ř.km 4,600-4,700 v k.ú. Nečtiny, vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem životního prostředí, dne 7. 7. 2017, pod č.j.: ŽP/10281/17,
- Vyjádření k navržené stavbě s ohledem na soulad se záměry územního plánování, vydané Městským úřadem Manětín – stavebním úřadem, dne 27. 6. 2017, pod č.j.: SÚ/193/17-2,
- Stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci, vydané státním podnikem Povodí Vltavy, závod Berounka, dne 10. 7. 2017, pod zn.: 37767/2017/342/Pa SP-2017/8893,
- Vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., západočeského územního svazu, ze dne 15. 6. 2017, pod zn.: 252/17,
- Vyjádření Českého rybářského svazu, místní organizace Manětín, ze dne 17. 7. 2017,
- Sdělení Národního památkového ústavu, odloučeného pracoviště v Plzni k záměru, ze dne 27. 6. 2017, pod č.j.: NPÚ – 341/45904/2016,
- Podnět LČR, s.p., Správy toků – oblast povodí Berounky k dohledání vlastnictví pozemku v k.ú. Nečtiny pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ze dne 11. 8. 2017, pod č.j.: LCR955/001974/2017,
- Sdělení o evidenci žádosti o prošetření vlastníka pozemků v k.ú. Nečtiny, vydané Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, dne 28. 8. 2017, pod č.j.: UZSVM/P/22940/2017-HMSO,
- vyjádření správců inženýrských sítí obsažených v dokladové části projektové dokumentace: Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN), GasNet, s.r.o. (zastoupený GridServices, s.r.o.), ČEZ Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a.s.

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.


Místo plnění: k.ú. Nečtiny

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 361 267 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky