Veřejná zakázka: DOS+DPS Rudický potok v Rudicích, km 0,608 – 0,991

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003098
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1061
Systémové číslo: P15V00001061
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/030
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.07.2012
Nabídku podat do: 07.08.2012 10:00
Otevírání obálek: 07.08.2012 10:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DOS+DPS Rudický potok v Rudicích, km 0,608 – 0,991
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby a pro provádění stavby: „Rudický potok v Rudicích, km 0,608 – 0,991“

Popis návrhu a požadavků investora:
Začátek zájmového úseku je v km 0,608 na předprahu vývaru kamenobetonové přehrážky, konec je na kamenném stupni v km 0,991. V zájmovém úseku došlo k poškození stávajícího vodního díla vlivem zvýšených průtoků a času. Je vypadané a strávené spárování dlažeb i opěrných zdí, pomístně jsou poruchy dlažeb a v úseku 0,697 až 0788 dochází k hroucení a rozpadání zdiva. Poškození opevnění vývarů příčných objektů, výmoly dna mezi OZ, nános v kinetě. Poškození vývařiště kamenobetonové přehrážky.
oprava podélného opevnění (oprava spárování, oprava poškozených míst dlažeb a zdiva vč. patek, rozplavených záhozů) a příčných objektů (oprava přelivných hran těles a předprahů, opevnění vývarů), sanace výmolů (záhozem s urovnáním líce), odstranění nánosů, oprava vývařiště přhrážky.
Další požadavky na předmět zakázky plynou ze zadávacího listu PD a návrhu smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 95 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky