Veřejná zakázka: Zkapacitnění Tepličky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003115
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1065
Systémové číslo: P15V00001065
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.07.2012
Nabídku podat do: 17.08.2012 09:00
Otevírání obálek: 17.08.2012 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zkapacitnění Tepličky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba “ Zkapacitnění Tepličky“ řeší zkapacitnění koryta toku Tepličky v intravilánu obce Haukovice včetně stabilizace nově vzniklého koryta. Stabilizace koryta bude spočívat v opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene opřené do zapuštěné záhozové patky, v místech souběhu místní komunikace s korytem toku opěrnou monolitickou zdí z betonu a s lícem obloženým kamenným zdivem. Niveleta dna bude zajištěna soustavou stabilizačních pasů ze záhozového kamene.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace “ Zkapacitnění Tepličky“ zpracované projekční firmou Ing. Luděk Halaš, projekty VH staveb, Bieblova 36, 613 00 Brno.

Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ Uničov pod č.j. MUUV 8797/2011 ŽP ze dne 24.8.2011, s vyjádřením OŽP Uničov ze dne 22.2.2008 a 3.5.2011, dále dle podmínek vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, samosprávy, odborných posudků, dotčených organizací a osob.
Akce je financována v rámci dotačního programu PPO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 570 316 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky