Veřejná zakázka: LC Stará Můstecká

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10712
Systémové číslo: P18V00000940
Evidenční číslo zadavatele: S930/2018/147
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.07.2018
Nabídku podat do: 01.08.2018 10:00
Otevírání obálek: 01.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Stará Můstecká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se u lesní cestu označení 2L – 4,0/30; šířka komunikace 3,0 m; volná šířka 4,0 m; návrhová rychlost 30 km/h.
Při podrobném průzkumu na místě byl určen konstrukční systém ve vazbě na aktuální stav jednotlivých částí komunikace. Podle požadavků investora je návrh proveden s cílovým stavem: bezpečný průjezd nákladních souprav (návěsů) pro odvoz dřeva ze skládek navržené materiály a hlavní konstrukční prvky: drcené kamenivo, štěrkodrť.
Konstrukce vozovky navržena s krytem: kalený kryt (štěrk 32/63 + zakalení ŠD 0-22 5cm), V úseku 0,480 ÷ 0,625 je navrženo zpevnění živicí z důvodu vyššího podélného sklonu. Povrch asfaltového koberce je nutno opatřit posypem předobaleného drceného kameniva frakce 2/4 v množství 2 kg/m2 až 4 kg/m2.
Základem systému odvodnění lesní cesty je důsledné dodrţení spádování povrchu krytu vozovky a navazujících úprav. Výškový rozdíl osy a okraje vozovky je třeba chápat jako minimální.
Dodržení předepsaného příčného spádu vozovky je pro životnost a stabilitu zpevnění komunikace stejně důležité (i důležitější) jako kvalita konstrukce štěrkové vozovky.
Trasa řešené cesty nekříží žádnou trvalou vodoteč. V terénu jsou patrné trati odtoků srážkových přívalů. Značí potřebu budování odvodňovacího systému a rovněž jistou náchylnost obnaženého povrchu k erozi.
Na trase je ve vyznačených místech předepsáno zřízení lichoběžníkového příkopu (šířka dna 0,40 m) v patě zářezového svahu. Dno příkopu musí být založeno 20 cm pod úrovní pláně.
Převádění srážkových vod přes komunikaci zajišťují navržené zemní svodnice.
Místo plnění: k.ú. Hojsova Stráž

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 272 432 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky