Veřejná zakázka: BP LP Kocáby v ř. km 30,750

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10743
Systémové číslo: P18V00000971
Evidenční číslo zadavatele: 954/2018/031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.07.2018
Nabídku podat do: 09.08.2018 08:30
Otevírání obálek: 09.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP LP Kocáby v ř. km 30,750
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin a křovin z průtočného profilu vodního toku a břehových svahů. Odstraněny budou neperspektivní dřeviny (suché, zlomené, přestárlé) a též křoviny zasahující do průtočného profilu vodního toku. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků a LČR. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
- Závazné souhlasné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků vodní tok a údolní niva ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., vydané Městským úřadem Dobříš dne 9. 4. 2018, č. j. MDOB 13904/2018/BEN
- Protokol z ústního jednání spojeného s místním šetřením, sepsaný dne 20. 2. 2018 na místě požadovaných prací a vydaný Městským úřadem Dobříš pod č. j. MDOB 6834/2018/BEN
- souhlas obce Rybníky s pálením větví na pozemku p. č. 250/1 v k. ú. Rybníky ze dne 7. 3. 2018, č. j. 236/2018
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 7. 1. 2018, č. j. 504474/18
- Vyjádření k existenci sítí společnosti ČEPS, a. s. ze dne 10. 1. 2018, zn. 31/18/KOC/Ro/2
- Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a. s. ze dne 11. 1. 2018, zn. UPTS/OS/185117/2018
- souhlas Ministerstva obrany s realizací akce ze dne 6. 2. 2018, zn. ÚP 497/24-189-2018
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. ze dne 23. 1. 2018, zn. 0200700598
- Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 7. 1. 2018, zn. E00683/18
- vyjádření společnosti VHS Dobříš, spol. s r. o. k existenci technického zařízení v zájmovém území ze dne 7. 1. 2018
- vyjádření k žádosti k akci „BP - LP Kocáby v ř. km 30.750“ společnosti Vodafone Czech Republic a. s. ze dne 7. 1. 2018, zn. MW000007528866120 Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: 1097556974 společnosti ČEZ Distribuce a. s. ze dne 6. 4. 2018, zn. 001097556974
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: 1097796724 společnosti ČEZ Distribuce a. s. ze dne 6. 4. 2018, zn. 001097796724

Místo plnění: Rybníky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 85 210 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky