Veřejná zakázka: BP Jindrovský potok ř. km 3,400-3,780 a 4,180-4,260

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10745
Systémové číslo: P18V00000973
Evidenční číslo zadavatele: 954/2018/032
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.07.2018
Nabídku podat do: 09.08.2018 09:30
Otevírání obálek: 09.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Jindrovský potok ř. km 3,400-3,780 a 4,180-4,260
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin a křovin z průtočného profilu vodního toku a břehových svahů. Odstraněny budou neperspektivní dřeviny (suché, zlomené, přestárlé) a též křoviny zasahující do průtočného profilu vodního toku. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků a LČR. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
- Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., vydané Městským úřadem Příbram dne 8. 2. 2018, č. j. MěÚPB 07325/2018/OŽP/Kom
- Vyjádření obce Obory k odstranění dřevin z průtočného profilu Jindrovského potoka ze dne 19. 3. 2018, zn. 69/2018
- podmínky pro pálení větví stanovené vlastníkem pozemku p. č. 317/28 v k. ú. Obory, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – e-mail projektantovi ze dne 10. 4. 2018
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 8. 1. 2018, č. j. 505717/18
- Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a. s. ze dne 12. 1. 2018, zn. UPTS/OS/185240/2018
- souhlas Ministerstva obrany s realizací akce ze dne 6. 2. 2018, zn. ÚP 497/24-188-2018 a ÚP 497/24-189-2018
- Vyjádření k existenci sítí společnosti 1. SčV, a. s. ze dne 5. 3. 2018, č. j. TÚP/O18800020488/18
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. ze dne 9. 1. 2018, zn. 0200693701
- Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 8. 1. 2018, zn. E00918/18
- vyjádření k žádosti k akci „BP Jindrovský potok ř. km 3.400-3.780 a 4.180-4.260“ společnosti Vodafone Czech Republic a. s. ze dne 8. 1. 2018, zn. MW000007539966297
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: 1097556974 společnosti ČEZ Distribuce a. s. ze dne 6. 4. 2018, zn. 001097556974

Místo plnění: Obory

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 229 124 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky