Veřejná zakázka: Výstavba provozní budovy Nýrsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10748
Systémové číslo: P18V00000976
Evidenční číslo zadavatele: S930/2018/099
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-032985
Datum zahájení: 30.07.2018
Nabídku podat do: 16.08.2018 09:00
Otevírání obálek: 16.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba provozní budovy Nýrsko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o demolici původního hospodářského objektu na území nacházejícího se na pozemku parc.č.1472/2 k.ú. Nýrsko a po jeho odstranění výstavbu Provozní budovy Nýrsko. Veškeré přípojky a připojovací místa budou nová. Změna se týká tvaru a výšky budovy, kdy původní objekt byl jednopodlažní, zastřešený plochou střechou, nově navržený objekt provozního zázemí bude dvoupodlažní, využívající podkrovní část pro administrativní zázemí Lesů České republiky, s.p. Lesní správu Klatovy. Stávající areál je napojen na okolní komunikaci v místě původních vjezdů a bude napojen na stávající inženýrské sítě.

Realizace nového objektu Provozní budovy Nýrsko, bude členěna do dvou objektů.
Objekt č.1 – demolice stávajícího hospodářského zázemí
Objekt č.2 – Stavba vlastního objektu Provozní budovy.

Objekt je navržen dvoupodlažní, atypického půdorysu. Objekt je založen na betonových příčných a podélných základových pasech betonovaných do výkopu, případně v místech, kde byly odstraněny původní základové konstrukce, budou základové pasy šalovány pomocí šalovacích tvárnic. Po provedení výkopů, před vlastní betonáží budou uloženy ležaté rozvody kanalizace a přípojka vodovodu. Budou uloženy chráničky pro přívod el. energie a položeny rozvody zemnících částí hromosvodu. Stavba ochrání stávající studnu, která se nachází v bezprostřední blízkosti stavby, před poškozením.

V přízemí technického zázemí je navržen chladící box-sběrné místo zvěřiny z režijní honitby, prostor šatny pro veterináře, 2 x sklad, WC, úklidová komora. Podlahové konstrukce v přízemí I.NP se nacházejí ve dvou výškových úrovních, a to + 0,00 v prostorách skladů a dále na úrovni +150 mm v ostatních prostorách, tj. místnosti pro veterináře, sociálním zařízením, úklidové komoře a chladícího boxu zvěřiny s předchladírnou. Podlahové konstrukce chladírny a předchladírny budou spádovány k podlahovým vyhřívaným vpustem. Zdivo je navrženo cihelné, I.NP tl.400 a 300 mm, podkrovní část 300 mm doplněná o dřevěný obklad. Mezi zdivem a obkladem je vložená tepelná izolace TL. 140 mm. Chladící box je navržen o rozměrech 5 x 6 m a výšky 2,8 m včetně chladícího zařízení pracujícího o teplotách v rozsahu 0-5 °C, dále chladícího zařízení v prostoru místnosti sloužící pro příjem a veterinární prohlídku, drážkové dráhy pro manipulaci se zvěří se sklopným ramenem na venkovní straně, výhybnami, váhou a elektrickým vrátkem. Dveře do místnosti odběru vzorků a chladírny budou posuvné o světlosti 1100 mm. s kapličkou pro dopravní drážku. Světlost mezi závěsným hákem kladky a podlahovou konstrukcí je navržena 2150 mm. Veškeré dveře budou opatřeny zámkem s centrálním klíčem. Objekt bude doplněn o samostatně stojící kafilerní box, jeho umístění je v severozápadním rohu pozemku, podél navržené ohradní zdi, která bude realizována v rámci výstavby vedlejšího objektu pečovatelského domu, jehož investorem je město Nýrsko.

Stropní konstrukce mezi I.NP a II.NP. tvoří z důvodu tvaru objektu železobetonová konstrukce z filigránových desek a monolitické konstrukce. Pod stropní konstrukcí bude v chladírně a předchladírně uložena ocelová konstrukce, na kterou bude zavěšena drážka pro dopravu zvěře. Stěny a strop chladírny a předchladírny budou opatřeny oboustranně obloženy polyuretanovými panely tl. 100 mm. Mezi panely a omítnutým zdivem bude 50 mm vzduchová mezera, ve které budou realizovány veškeré rozvody vody, elektřiny a systému chlazení.

V II.NP- podkroví je vstupní hala se šatnou, 2 x kancelář, kuchyňka, sociální zařízení pro muže a ženy a úklidová komora. Sociální zařízení pro muže bude vybaveno jedním pisoárem, jednou kabinkou se záchodovou mísou a umyvadlem umístěným pod oknem místnosti. Sociální zařízení pro ženy bude vybaveno jednou kabinkou se záchodovou mísou a umyvadlem umístěným pod oknem. Součástí realizace je kompletní dodávka a montáž nábytku.

Střechu budovy tvoří dřevěný trámový krov nesoucí betonovou krytinu na latích. Konstrukce krovu je podporována ocelovými svařenými nosníky. Střešní krytina je navržena tašková, výplně oken a dveří plastové, zdivo cihelné v kombinaci s dřevěným a keramickým obkladem. Venkovní schodiště do II. nadzemního podlaží je ocelové, s plným ocelovým zábradlím. Stavba nemá žádné časové vazby na ostatní investice.

Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem vzduch voda.

Místo plnění: k.ú. Nýrsko

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 130 762 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky