Veřejná zakázka: VN Černý rybník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10793
Systémové číslo: P18V00001021
Evidenční číslo zadavatele: S955/2018/050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.08.2018
Nabídku podat do: 28.08.2018 09:00
Otevírání obálek: 28.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Černý rybník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení spočívá v rekonstrukci stávající průtočné vodní nádrže, která je v nevyhovujícím stavu. V rámci stavby bude rekonstruováno hrázové těleso – zemní hráz, dále bude obnoveno výpustní zařízení a bude vybudován bezpečnostní přeliv a bezpečné odvedení vod do podhrází. Prostor zátopy je řešen částečným odstraněním sedimentu. Celková rekonstrukce se týká:
- Doplnění kapacitního bezpečnostního přelivu hráze vodní nádrže navrženého na Q100 a vybudování opevněného skluzu pod přelivem na vzdušním líci hráze,
- úpravy příčného profilu hráze dosypáním na šířku hráze 3,0 m s dodržením sklonu návodního a vzdušného líce hráze,
- výměny požeráku včetně doplnění zabezpečovacích prvků a bezpečného přístupu, prodloužení odpadního potrubí na šířku upravené hráze,
- provedení funkčního drenážního systému v patě vzdušného líce hráze,
- opevnění návodního líce hráze pohozem z LK do výše provozní hladiny,
- obnovy a doplnění opevnění dna a břehů odtokového koryta pod hrází, včetně dopadiště a vývaru pod vyústěním odpadního potrubí požeráku.

Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je rekonstrukce „VN Černý rybník“.
Stavba je členěna na 3 stavební objekty (SO):
SO 301: Výpustní zařízení
SO 302: Bezpečnostní přeliv
SO 303: Rekonstrukce hrázového tělesa (vč. částečného odstranění sedimentu ze zátopy)

SO 301: Výpustní zařízení
Proveden bude postupný průkop hráze, který zajistí pozvolné vyprázdnění nádrže a umožní úplné vybourání dosavadní (nefunkční) výpusti. Po dočištění a úpravě průkopu se zajistí provizorní průtok a provede založení výpustního potrubí (DN 500 mm) s obetonováním. Bude instalován prefabrikovaný požerák na betonový základ. Výška těla požeráku se upraví podle výšky koruny hráze. Otevřený kbel s dvojitou čelní stěnou z dřevěných dluží, bude vystrojen obslužnou lávkou s uzamykatelným poklopem. S výpustí souvisí opevnění části návodní líce hráze kamennou dlažbou a kamenným schodištěm pro sestup do dna zdrže.
Výtok výpusti zajištěný betonovým čelem se opatří zděným vývařištěm pro utlumení energie vypouštěné vody. Odtoková strouha se prohloubí ve vyrovnaném spádu na délce nutné k napojení na hlavní odtok.
Pozn.: specifikace a podrobný popis provedení SO v PD příloha D.6 – „Projekt Ing. Karel Krůs“. Změny od „Projekt Ing. Karel Krůs“ uvedeny v přílohách PD – B. Souhrnná technická zpráva a D.1 Technická zpráva a výkresových přílohách.

SO 302: Bezpečnostní přeliv
Bezpečnostní přeliv je řešen jako mělká, do nitra zdrže vnořená kašna s kruhovým čelem v půdorysu. Situován je do profilu při okraji hráze tak, aby bylo možné napojení koruny hráze na stávající lesní cestu a zároveň odtok přelivu plynule napojit na stávající vodoteč. Pohledové stěny zdiva z kamene. Délka přelivné hrany 10,0 m převede Q20 do zvýšení hladiny o 0,50 m. Další zvyšování hladiny až do 0,60 m bude přeliv převádět společně s odtokem přes opevněný „průleh“ hráze. Průleh je situován tak, aby tvořil zabezpečovací komplex se společným odtokem. Odtok přelivu je přemostěn lehkou lávkou ocel/dřevo s oboustranným dřevěným svodidlovým zábradlím.
Pozn.: specifikace a podrobný popis provedení SO v PD příloha D.6 – „Projekt Ing. Karel Krůs“. Změny od „Projekt Ing. Karel Krůs“ uvedeny v přílohách PD – B. Souhrnná technická zpráva a D.1 Technická zpráva a výkresových přílohách.

SO 303: Rekonstrukce hrázového tělesa
Těleso hráze
Před zahájením prací na úpravě hráze bude sejmuta vrchní vrstva zeminy tl. 0,1 m z tělesa hráze a zemníku a po provedení všech prací bude rozprostřena zpět. Ornice sejmutá ze zemníku bude rozprostřena na těleso hráze.
Stávající hráz bude dosypána a upravena tak aby šířka koruny byla 3,0 m. Svahy hráze budou upraveny a zarovnány ve sklonu návodního líce 1:2,5 a se sklonem vzdušního líce 1:2. Veškerý materiál pro násyp hráze bude vytěžen ze zemníku v místě stavby. Překop hráze bude opětovně zasypán stejným materiálem.
Jílové těsnění není nutné provádět. Hráz je tvořena zeminami vhodnými a velmi vhodnými pro tělesa homogenních hrází (viz Zpráva o inženýrsko-geologickém a hydrogeologickém průzkumu pro akci „Rekonstrukce VN Černý rybník“, AECOM CZ s.r.o., prosinec 2016), veškerý materiál odtěžený z překopu bude použit zpět do tělesa hráze.
Sediment bude odstraněn kolem požeráku a v pásu šířky cca 5-6 m podél paty hráze. V místě rozšíření tělesa hráze bude provedena těsnící ostruha š. 1,0 m a hl. 1,0 m. Odstraněný sediment bude uložen do jámy zemníku. Těsnící ostruha bude provedena z materiálu vytěženého ze zemníku.
Opevnění návodního líce hráze bude provedeno pohozem z drceného kameniva 63-125 mm tl. 200 mm na filtrační vrstvu z kameniva 0/63 tl. 100 mm. Návodní líc bude opevněn do výše Hmax. Opevnění bude v patě hráze opřeno do kamenné patky z lomového kamene LK 200/500 kg. Vzdušní líc bude ohumusován a zatravněn. V patě vzdušní strany bude patní drén tvořený štěrkem a perforovaným potrubím zaústěným do vývaru výpustného zařízení. Koruna hráze bude opatřena vrstvou ornice tl.150 mm a oseta travou.
V blízkosti stávajícího výústního čela spodní výpusti se nachází skládka zahrádkářského odpadu. Tento odpad bude beze zbytku odstraněn a uložen do zemníku.
Zemník
Zemník pro násyp hráze a zásypy bude vytvořen při východním okraji zátopy na pozemku p.p.č. 594. Jáma zemníku bude následně vyplněna sedimentem vytěženým ze zátopy, odstraněnými pařezy a přebytečným výkopkem. V prostoru zemníku bude terén navýšen o cca 1,0 m, materiál pro navýšení bude použit z výkopu rýh pro drén, ostruhu a opěrnou patku.
Kácení
V rámci stavby bude provedeno kácení dřevin s odstraněním pařezů v ploše hráze a objektů. Na hrázi se nacházejí pařezy, které budou také odstraněny. V prostoru zemníku a vzdušního líce hráze na p.p.č. 532, 533, 534 bude kácení provedeno lesní správou, v rámci stavby bude provedeno pouze odstranění pařezů na těchto pozemcích. Seznam kácení je uveden v části B.1.
Větve odstraněné z kácených stromů budou spáleny na místě.
Veškeré odstraněné pařezy budou narovnány kolem východního okraje zátopy v místě zemníku a budou tvořit břeh rybníka.
Pozn.: kompletní specifikace a podrobný popis provedení SO v PD – B. Souhrnná technická zpráva a D.1 Technická zpráva a výkresových přílohách.Místo plnění: k.ú. Trhomné

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 702 893 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky