Veřejná zakázka: BP PP Pstružného potoka, ř. km 0,348 – 0,701, PP Sázavy, ř. km 1,2 – 1,7, LP Zlatého potoka, ř. km 0,346 – 0,583

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10928
Systémové číslo: P18V00001154
Evidenční číslo zadavatele: 954/2018/039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.09.2018
Nabídku podat do: 01.10.2018 08:30
Otevírání obálek: 01.10.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP PP Pstružného potoka, ř. km 0,348 – 0,701, PP Sázavy, ř. km 1,2 – 1,7, LP Zlatého potoka, ř. km 0,346 – 0,583
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin z průtočného profilu vodního toku. Odstraněny budou dřeviny vyrůstající z koryta nebo na okraji břehové hrany, polámané a vyvrácené do koryta, přestárlé jedince a nepůvodní dřeviny. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků a LČR. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
PP Pstružného potoka, ř. km. 0,348-0,701:
• ČEZ, venkovní vedení VN, NN – pozor na podjezdnou výšku a ochranné pásmo
• rozhodnutí o závazném stanovisku vydaného MěÚ Světlá n/S, OŽP, ze dne 31.1.2018, č.j. MSNS/21181/2017/OŽP-4,
• rozhodnutí MěÚ Světlá n/S ze dne 28.2.2018, č.j.MSNS/23278/2018/OŽP-4,
• sdělení MěÚ Světlá n/S ze dne 15.5.2018, č.j.MSNS/6665/2018/OŽP,
• oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les doručeného Obci Dolní Město dne 3.6.2018.

BP PP Sázavy, ř. km 1,2 – 1,7:
• ČEZ, venkovní vedení VN – pozor na podjezdnou výšku a ochranné pásmo,
• rozhodnutí o závazném stanovisku vydaného MěÚ Světlá n/S, OŽP dne 23.3.2018 pod č. j. MSNS/3352/2018/OŽP-3,
• oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les doručeného Obci Vilémovice 3.6.2018.

BP LP Zlatého potoka, ř. km 0,346 – 0,583
• vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP ze dne 3.1.2018, č.j. MMJ/OŽP/1500522017,
• závazné stanovisko vodoprávního úřadu Magistrátu města Jihlavy, OŽP ze dne 11.1.2018, č.j. MMJ/OŽP/149921/2017-NoS,
• vyjádření orgánu ochrany přírody Magistrátu města Jihlavy, OŽP ze dne 22.1.2018, č.j. MMJ/OŽP/149919/2017, rozhodnutí ve věci povolení kácení (VKP) Magistrátu města Jihlavy, OŽP ze dne 6.4.2018, č.j. MMJ/OŽP/43424/2018-SeP,
• souhlas se vstupem a kácením statutárního města Jihlava ze dne 3.1.2018, č.j. MMJ/MO/282/2018,
• souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací Magistrátu města Jihlavy, OŽP ze dne 11.5.2018, č.j. MMJ/OŽP/53866/2018-NoS.

Místo plnění: Vysočina

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 103 549 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky