Veřejná zakázka: MVN Nepraš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10932
Systémové číslo: P18V00001158
Evidenční číslo zadavatele: S954/2018/027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.09.2018
Nabídku podat do: 03.10.2018 10:30
Otevírání obálek: 03.10.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Nepraš
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obnova VN
Stavba je členěna na dva stavební objekty:
SO O1: Předmětem prací je vybourání stávajícího dřevěného požeráku o půdorysných rozměrech 0,6 × 0,6 m, včetně výměny potrubí spodní výpusti a demontáže obslužné dřevěné lávky o délce 2 m. Stávající objekty budou během výstavby nadále odvádět vodu z bilance nádrže a jejich bourání proběhne až po výstavbě nového výpustného objektu.
Dále je předmětem prací vybudování nového sdruženého objektu. V rámci stavebních prací bude rovněž osazena obslužná lávka a nové potrubí spodní výpusti PE-HD DN 1400
SO 02:
Práce budou spočívat v odtěžení sedimentu ze dna nádrže o průměrné mocnosti cca 0,5 m. Odtěžení sedimentu ze dna nádrže bude prováděno tzv. suchou cestou pomocí klasické pásové výkopové technologie. Pro usnadnění těžby bude sediment odvodňován. Odvodňovací deponie bude vzhledem k místním podmínkám umístěna přímo v prostoru nádrže a vznikne postupným přihrnutím sedimentu např. do jejího jihozápadního cípu, odkud bude odvodněný sediment postupně odvážen na skládku nebo na pozemek určený k deponování. Výsledné dotvarování dna bude odpovídat výkresové části PD.
Příbřežní partie budou ponechány bez odtěžení v šíři cca 5 m kvůli zachování litorálního pásma, které je podstatné pro dobré fungování ekologických vazeb ve vodním biotopu (jde o mělké cca do 50 cm hluboké příbřežní pásmo rybníka). Litorální pásmo bude tvořit cca 25% plochy male vodní nádrže Nepraš.
Sediment z MVN Nepraš bude v rámci této akce uložen na p.p.č. 916/1 (k.ú. Hatín, trvalý travní porost) dle smlouvy o uložení sedimentu s majitelem pozemku panem Jaroslavem Čadkem. Uložením sedimentu se rozumí jeho uložení v kopách při hranici pozemku na projektem stanoveném místě v severovýchodní části pozemku podél příjezdové cesty.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „MVN Nepraš“;

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář – VP PROJEKTING s.r.o., Přemyslova 3, Praha 2, PSČ 120 00.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
MÚ Jindřichův Hradec OŽP Stavební povolení dle § 15 odst. 1 zákona o vodách k realizaci stavby vodního díla: „MVN Nepraš“,č.j. OŽP/10779/18/Kř-83
MÚ Jindřichův Hradec OŽP Rozhodnutí k povolení k nakládání s vodami č.j. OŽP/10779/18/Kř-83
Další doklady a dokumenty ke stavbě viz „Dokladová část“ v projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Katastrální území: Hatín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 028 807 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky