Veřejná zakázka: MVN Přestáňský Horní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10943
Systémové číslo: P18V00001169
Evidenční číslo zadavatele: S955/2018/056
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.09.2018
Nabídku podat do: 03.10.2018 11:00
Otevírání obálek: 03.10.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Přestáňský Horní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení spočívá v rekonstrukci stávající průtočné vodní nádrže, která je v nevyhovujícím stavu. V rámci stavby bude rekonstruováno hrázové těleso – zemní hráz, dále bude obnoveno výpustní zařízení a bude vybudován bezpečnostní přeliv a bezpečné odvedení vod do podhrází. V prostoru zátopy bude řešeno odstraněním sedimentu. Celková rekonstrukce se týká:
- Doplnění kapacitního bezpečnostního přelivu hráze vodní nádrže navrženého na průtok Q100 a vybudování opevněného skluzu pod přelivem na vzdušním líci hráze,
- úpravy příčného profilu hráze dosypáním na šířku hráze 3,0 m s dodržením sklonu návodního a vzdušného líce hráze,
- výměny požeráku včetně doplnění zabezpečovacích prvků a bezpečného přístupu, prodloužení odpadního potrubí na šířku upravené hráze,
- provedení funkčního drenážního systému v patě vzdušného líce hráze,
- opevnění návodního líce hráze pohozem z LK do výše provozní hladiny,
- obnovy a doplnění opevnění dna a břehů odtokového koryta pod hrází, včetně dopadiště a vývaru pod vyústěním odpadního potrubí požeráku.

Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je rekonstrukce „MVN Přestáňský Horní“.
Stavba je členěna na 5 stavebních objektů (SO):
SO 01: Výpustní zařízení
SO 02: Bezpečnostní přeliv hráze
SO 03: Rekonstrukce tělesa hráze
SO 04: Odstranění sedimentu z prostoru zátopy
SO 05: Vedlejší rozpočtové náklady


Zemník
Zemník pro násyp hráze a zásypy bude vytvořen v podhrází na pozemku p.p.č. 436, v prostoru mezi hrází Přestáňského Horního rybníka a zátopou Přestáňského Dolního rybníka. Bude nutné provést snížení vlhkosti odtěžované zeminy. Vhodný materiál pro rekonstrukci hráze se nalézá také v prostoru zátopy nádrže, pro rekonstrukci hráze však budou použity výhradně zeminy ze zemníku v podhrází. Jáma zemníku bude následně přednostně vyplněna odstraněnými pařezy z pokácených stromů a dále přebytečným výkopkem a sedimentem. Plocha zemníku bude překryta dočasně shrnutou skrývkou.

Kácení
Z prostoru hráze a podhrází (včetně prostoru zemníku) byly odstraněny stromy, jejichž kácení provedla LS Toužim v součinnosti s investorem stavby. V rámci samotné stavby bude provedeno odstraněním pařezů v ploše hráze, bezpečnostních prvků nádrže a podhrází. Na hrázi se nacházejí pařezy, které budou také odstraněny.
Veškeré odstraněné pařezy budou uloženy v místě odtěženého zemníku.

Pozn.: kompletní specifikace a podrobný popis provedení jednotlivých SO v PD – B. Souhrnná technická zpráva a D.1. A Technická zpráva a výkresových přílohách.

Na akci byla vydána závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, včetně pravomocného stavebního povolení a dále stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Veškeré doklady jsou obsaženy v PD – příloha E. Dokladová část.
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.


Místo plnění: k.ú. Přestání

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 550 069 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky