Veřejná zakázka: BP Chumava ř.km 11,300 - 13,100

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11103
Systémové číslo: P18V00001329
Evidenční číslo zadavatele: 955/2018/017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.10.2018
Nabídku podat do: 25.10.2018 07:30
Otevírání obálek: 25.10.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Chumava ř.km 11,300 - 13,100
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na vodním toku Chumava v intravilánu a extravilánu obce Hostomice, v úseku ř.km 11,300 – 13,100.
Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu potoka Chumavy, včetně odstranění napadané dřevní hmoty z koryta toku. Kmeny stromů budou odvětveny, rozmanipulovány, křoviny, větve a dřevní hmota bude zlikvidována v souladu s legislativou a vyjádřeními příslušných úřadů. Údržba je plánována na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s.p. i jiných subjektů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Chumava ř.km 11,300 – 13,100", vypracované Ing. Vladimírem Kypetem, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny částečně v intravilánu obce, podél komunikace, v lokalitě se nachází vedení NN, VN, síť elektronických komunikací CETIN a.s. včetně jejich ochranných pásem. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.

Místo plnění: k.ú. Hostomice pod Brdy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 938 697 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky