Veřejná zakázka: Stavební úpravy č.p. 2, Konopiště - Oprava fasády

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11109
Systémové číslo: P18V00001335
Evidenční číslo zadavatele: S6/2018/119
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.08.2018
Nabídku podat do: 17.08.2018 10:00
Otevírání obálek: 17.08.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy č.p. 2, Konopiště - Oprava fasády
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• Popis stavby a rozsah prací:
U všech konstrukcí je třeba přihlédnout k jejich skutečnému technickému stavu. To však bude definitivně možné až po jejich odkrytí v průběhu realizace.
Plánovaná oprava fasády se skládá z těchto činností:
V průběhu realizace stavebních prací musí být prováděna průběžná kontrola všech odkrývaných konstrukcí a v případě zjištění jakýchkoliv dosud neodhalených vad bude jejich odstranění konzultováno s projektantem a na základě toho bude navrženo řešení.
Anglické dvorky:
- Stávající anglické dvorky budou kompletně vybourány.
- Výkopy budou ručně rozšířeny do projektem stanovených rozměrů pro vybudování nové konstrukce a základy dvorků budou zhotoveny z prostého betonu C 16/20.
- Na stěrkové hydroizolaci budou svislé stěny vyzděny z betonových cihel malého formátu na vápenocementovou maltu. Zdivo bude ukončeno ve vrchní části kamenným lemem, s vyfrézovanou drážkou pro instalaci pochozí ocelové mříže. Horní hrana anglických dvorků bude v rozdílné niveletě s ohledem na úroveň přilehlé komunikace tak, aby upravený terén byl ve spádu ke komunikaci.
- Svislé zdivo bude z vnitřní strany omítnuto vápennou maltou, z vnější strany bude chráněno nopovou folií ukončenou pod úrovní terénu.
- Přibližně 2/3 výkopku budou uloženy v místě stavby a po dokončení anglických dvorků budou použity ke zpětnému ručnímu zásypu provedenému se zhutněním.
- Nevyužitý výkopek (cca 1/3 z celkového množství) bude odvezen a uložen na skládce odpadů.
1. přízemní podlaží:
- Omítka bude kompletně otlučena na jihovýchodní straně pod úroveň terénu, na jihozápadní straně na úroveň přilehlé zpevněné plochy. Zdivo bude očištěno včetně spár zbavených nesoudržné malty.
- Odstraněná omítka bude naložena na dopravní prostředek, kterým bude odvezena na skládku odpadů, kde bude uložena.
- Na očištěném zdivu bude proveden vápenný postřik určený pod čistě vápenné omítky. Podklad musí být suchý, zbavený prachu, mastnoty a ostatních nečistot a nesmí být zmrzlý.
- Na podkladním zdivu se provede vyrovnání prohlubní a nerovností tam, kde by jinak nanášená jádrová omítka přesáhla doporučenou max. tloušťku vrstvy. Postřik bude nanášen tak, aby pokrytí zdiva bylo cca 75 %. Maximální tloušťka vrstvy je 5 mm. Před nanášením jádrové omítky je nutno nechat postřik minimálně tři dny vyzrát.
- Na vápenný postřik bude aplikována čistě vápenná omítka. Před nanášením omítky je doporučeno vápenný postřik provlhčit. Minimální doba zrání jádrové omítky se uvažuje 2 dny na 1 mm nanášené vrstvy. Doporučená tloušťka vrstvy je 15 mm.
- Na jádrové omítce bude provedena vrstva vápenného štuku.
1. nadzemní podlaží:
- Poškozené části omítky a štuku budou mechanicky odstraněny. Stávající nátěr bude odstraněn mechanicky, popřípadě s pomocí horké páry. V krajním případě bude aplikován odstraňovač disperzních nátěrů (pouze po konzultaci s NPÚ).
- Po aplikaci bude provedeno lokální vyspravení omítek ve stejném provedení jako na zdivu 1. PP.
- Jako finální nátěr bude na obou podlažích použita hotová vápenná venkovní modifikovaná barva, na bázi čistého, minimálně 3 roky odleželého, hašeného vápna s přísadou disperzního pojiva.
- Podklad musí být nosný, suchý, savý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Pomístní poškození podkladu budou vyspraveny shodným materiálem se stejnou strukturou. Místa vysprávek musí být před nátěrem zatvrdlá a suchá.
Dřevěné prvky ve fasádě:
Dřevěné prvky budou obroušeny a zbaveny nesoudržných částí, praskliny budou zatmeleny a poté bude proveden dvojnásobný nový krycí nátěr na dřevo na bázi přírodních olejů, zpočátku hedvábně lesklým, později pololesklým, určeným pro venkovní použití (mikroporézní, voděodolný). Barva bude nanášena v tenké vrstvě na suché a čisté dřevo.
Na dokonale zaschlý nátěr barvou bude proveden ještě dodatečný ochranný nátěr přípravkem proti UV záření.
Okapový chodník:
- Podél jihovýchodní fasády bude proveden ruční výkop pro nový okapový chodník, do hloubky cca 200 mm pod úroveň stávajícího terénu. Výkopek bude odvezen a uložen na skládce odpadů.
- Na podklad z drceného kameniva frakce 8-16, tloušťky 150 mm, bude uloženo tzv. „kladecí lože“ z drceného kameniva frakce 4-8, tloušťky 50 mm, na které bude položena nová kamenná dlažba (okapový chodník). Výškové osazení chodníku bude vycházet z výškové úrovně komunikace tak, aby okapový chodník byl osazen nad její úrovní a byl vyspádován směrem od objektu.
Klempířské výrobky:
- Stávající klempířské výrobky dotčených fasád (okapy, kotlíky, svody, oplechování parapetů) budou demontovány a nahrazeny novými z měděného plechu.
Projektová dokumentace definuje technické a estetické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. Je možno použít materiály a výrobky jiné, ovšem s odpovídajícími nebo lepšími vlastnostmi, a to výhradně na základě souhlasu projektanta, investora a stavebního dozoru z NPÚ.
Místo plnění: Konopiště 2, pozemková parcela číslo 4272/1, katastrální území Benešov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 993 598 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky