Veřejná zakázka: Sněžná jáma Bezdědičky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003238
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1115
Systémové číslo: P15V00001115
Evidenční číslo zadavatele: S11/2012/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2012
Nabídku podat do: 13.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 13.08.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sněžná jáma Bezdědičky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Objekt je umístěn na pozemku parcelní číslo 629,katastrální území Běštín 603368,číslo LV 139 – ovocný sad. Pro stavbu bude vykáceno 5 kusů ovocných stromů,které jsou již značného stáří a téměř bez úrody,Terén je mírně svažitý s převýšením cca 1,70m na18,00 bm.Stavba bude umístěna v blízkosti odvozní komunikace a bude na ni navazovatzpevněným vjezdem,zpevnění vjezdu bude provedeno z místního materiálu vytěženého při zemních pracích na objektu.Zemní práce budou provedeny strojně,výkopek bude rozprostřen v okolí objektu,Stavební jáma bude na každé straně rozšířena o 1.00m pro montážní a betonářské práce ,po dokončení stavby budou provedeny terénní úpravy v okolí objektu.objekt bude zasypán vytěženou zeminou se zatravněním. Základy jsou navrženy jako železobetonový,monolitický pas..Základová spára bude vysypána drtí 8/16 mm v tlouštˇce 80 mm. Obvodový plášť – svislé nosné zdivo bude ze ztraceného betonového bednění tl. 20 cm s ocelovou armaturou s výplní konstrukčním betonem B 25,vrchní ztužující věnec je železobetonové monolitické konstrukce 20 x 35 cm,jeho vodorovná výztuž bude provařena s výztuží svislého obvodového zdiva. Stropní konstrukce je navržena ze stropních panelů Spireli PZD 4400/1200/200 mm uložených na železobetonovém ztužujícím věnci s nímž jsou provařeny ocelovými trny zalitými betonem B25,na stropních panelech je položena 2 x vodotěsná izolace Bitagit na penetrační nátěr, izolace je opatřena ochranným betonovým potěrem tl. 50 mm ve spádu. Podlaha je tvořena z betonové mazaniny s protiskluzovou úpravou do pískového lože 200 mm, vyztuženou dvojitou Kari sítí při spodní a horním povrchu s oky 10/10cm /5mm. Odvodnění objektu je na vrženo flexibilní drenážní trubkou 80 ,00 mm uloženou v drenážní rýze 500/500 mm vyplněné drtí 8/16 mm- svedeno 10,00 m pod objekt pod vstupními vraty,celková délka drenáž je 33,00 bm. Vstup do objektu je zajištěn z jižní strany,jižní průčelí je vyzděno z tvárnic ztraceného bednění na tl. 200 mm s nadedveřním překladem a obkladním zdivem z lomového kamene,vstupní ocelová vrata rozměrů 3000/2500 mm jsou opatřena větracími průduchy v ocelové výplni křídel,ve stropní konstrukci jsou 4 kusy větracích průduchů opatřené krytem.Okenní otvory v objektu navrženy nejsou, Objekt není připojen na žádné inženýrské sítě.Osvětlení při manipulaci se sadbovým materiále bude zajištěno přenosnými akumulačními svítidly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Dobříš
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.,Lesní závod Dobříš, Příbramská 938, 263 01 Dobříš

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky