Veřejná zakázka: VN Třebanice - sanace hráze a oprava objektů - PD, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11198
Systémové číslo: P18V00001416
Evidenční číslo zadavatele: S954/2018/090
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.09.2018
Nabídku podat do: 03.10.2018 09:00
Otevírání obálek: 03.10.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Třebanice - sanace hráze a oprava objektů - PD, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání prací je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, včetně zajištění územního rozhodnutí a zpracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění inženýrské činnosti potřebné pro vydání stavebního povolení (vyjma zajištění samotného stavebního povolení). Součástí prací budou také potřebné průzkumy a zajištění potřebných podkladů potřebných pro zpracování projektové dokumentace.
Z hlediska technického řešení je předmětem prací:
SO 01 Stabilizace hráze (bude hlavním předmětem dokumentace k ÚŘ)
Předmětem návrhu bude návrh opatření pro zajištění stability vzdušního svahu hráze v souladu se závěry a výsledky IGP z roku 2015 a dodatku z roku 2017 a posudku stability hráze z dubna 2017. Dle posudku se předpokládá přisypání štěrkové lavice v patě hráze. Návrh bude prověřen patřičnými geotechnickými výpočty, které budou v rámci dokumentace dokladovány.

SO 02 Rekonstrukce komunikace na koruně hráze
V rámci projektu bude navržena rekonstrukce komunikace na koruně hráze nádrže včetně rozšířeného prostoru (točny) na pravém břehu hráze a napojení na obecní přístupovou komunikaci k nádrži. V rámci rekonstrukce komunikace bude provedeno bezpečné odvodnění komunikace směrem do nádrže (účelem je zamezení negativního zatékání na vzdušní líc hráze). V rámci rekonstrukce komunikace bude provedena také rekonstrukce zábradlí po koruně hráze (předpokládá se demontáž a opětovné zpětná montáž zábradlí na korunu hráze včetně výměny dílčích poškozených částí v místě deformací koruny hráze a kompletního nového protikorozního nátěru zábradlí v celé délce).

SO 03; PS 03 Rekonstrukce technologických zařízení vodního díla - na základě závěrů prohlídky uzávěrů a zařízení spodních výpustí z prosince 2014 a zprávy, která byla z této prohlídky provedena, bude navržena celková výměna technologického zařízení objektu spodních výpustí. Dílčí prvky technologie, které jsou silně poškozeny korozí, budou nahrazeny za nové konstrukce (předpoklad z nerezové oceli). U pevných konstrukcí a konstrukcí, které není možné jednoduše vyměnit a které nejsou zásadně poškozeny hloubkovou korozí oceli, bude proveden návrh nové protikorozní ochrany. Návrh se týká veškeré technologie včetně potrubí spodních výpustí. V rámci návrhu ovládacích mechanismů uzávěrů výpustných potrubí bude vyhodnocena možnost budoucího doplnění ručního ovládání o instalaci mobilních servopohonů (mechanismy budou navrženy tak, aby byla možná jejich budoucí trvalá nebo provizorní instalace). Pro ovládací mechanismy bude navržen ochranný snímatelný kryt jako ochrana před nepříznivými vlivy počasí. V rámci provozního souboru bude proveden návrh na demontáž části nevyužívaného potrubí určeného pro závlahu. S ohledem na proveditelnost díla bude navrženo odstranění sedimentu v oblasti výpustného objektu pro zajištění volného prostoru a přístupu k demontáži česlí na vtoku do spodních výpustí.

PS 04 Oprava protikorozních nátěrů ocelových konstrukcí – v rámci projektu bude proveden návrh na opravu protikorozních nátěrů venkovních ocelových konstrukcí (zejména zábradlí na koruně nábřežních zdí u vývaru a odpadního koryta, ocelová lávka, další dle zjištěného stavu).

SO 05; PS 05 Úprava a doplnění zařízení TBD
V souladu s navrženým opatřením na sanaci vzdušného svahu hráze bude navrženo doplnění, případně úprava, systému a zařízení pro měření a monitoring vodního díla sloužícího pro provádění výkonu TBD na vodním dílem. Návrh bude projednán a písemně odsouhlasen stávajícím vykonavatelem technickobezpečnostního dohledu (Vodní díla – TBD a.s.).

SO 06 Úpravy ve zdrži – bude provedený návrh na odstranění odumřelých stromů a volně ležících kmenů v západní části zátopy nádrže (zátoka k levostrannému bezejmennému přítoku IDVT 10263225).
Podrobná specifikace prací je uvedena v zadávacím listu projekčních prací, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Třebanice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 930 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prachatice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky