Veřejná zakázka: BP LP Porubky v km 15,300-úsek km 0,040-0,630

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11214
Systémové číslo: P18V00001429
Evidenční číslo zadavatele: 951/2018/053
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.11.2018
Nabídku podat do: 03.12.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP LP Porubky v km 15,300-úsek km 0,040-0,630
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení kácení břehového porostu na vodním toku LP Porubky v ř. km 15,300 a to v úseku vymezeném ř. km 0,040-0,630 v k. ú. Horní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město. Lokalizace pracovního prostoru je orientačně zakreslena v přehledné situaci (viz příloha č. 6 této výzvy). V rámci této zakázky bude provedena těžba označených stromů (13 ks) a výřez náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin (celkem cca 100 m2 nesouvislé plochy), které zasahují do průtočného profilu vodního toku, popř. jsou v kolizi s plánovanou budoucí protipovodňovou stavbou-úpravou toku ve stejném úseku. Z celkového výše uvedeného počtu stromů (tj. 13 ks) zadavatel předpokládá, že se bude jednat o kácení stromů ve ztížených podmínkách u všech stromů – rizikové kácení (plošina, stromolezec, postupné kácení). Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a v soupisu prací z listopadu 2018, zpracované Bc. Jaroslavem Majerkem.
Vzhledem k výše uvedeným ztíženým podmínkám prací důrazně doporučujeme všem dodavatelům před podáním nabídky účastnit se prohlídky místa plnění. Blíže k prohlídce viz bod 12 této výzvy.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.
Kácení porostů dle této zakázky bylo povoleno rozhodnutím obecního úřadu Horní Lhota ze dne 2. 2. 2017 pod spis. zn.: HL00117/2016 které je přílohou č. 8 této výzvy.
Místo plnění: IDVT 10212737, k. ú. Horní Lhota, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 110 655 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky