Veřejná zakázka: VN Kojetín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11232
Systémové číslo VZ: P18V00001447
Evidenční číslo zadavatele: S951/2018/103
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-041837
Datum zahájení: 30.11.2018
Nabídku podat do: 09.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Kojetín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce charakteru oprav a údržeb malých vodních nádrží. Předmětem stavby je oprava stávající malé vodní nádrže VN Kojetín (Čerťák) v původních parametrech. Spád nivelety dna bude odtěžením sedimentu obnoven do původního stavu. Na VN Kojetín dojde k opravě bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru pod výpustným objektem, opravě čela výtoku, opravě koruny hráze (odstranění asfaltové komunikace), opravě návodního svahu hráze (opevnění a bermě), opravě opevnění obou přítoků do nádrže, opravě průcezné hrázky na nátoku, odtěžení sedimentu ze dna zátopy a ze sedimentační tůňky.

Stavba není členěna na stavební objekty. Pro účely rozpočtování a kontroly je stavba rozdělena na 7 částí a soubor vedlejších nákladů – VRN. Všechny části jsou charakteru oprav.
Část 01 – Bezpečnostní přeliv
Část 02 - Skluz
Oprava opevnění skluzu od bezpečnostního přelivu po vývar
Část 03 – Čelo a vývar.
Oprava opevnění čela potrubí od výpustného objektu a vývaru pod výpustným objektem
Část 04 – Hráz
Oprava koruny hráze a opevnění návodního svahu, vč. osazení vodočetná latě
Část 05 – Sediment
Odtěžení sedimentu ze zátopy vodní nádrže
Část 06 – Hrázka a opevnění
Oprava přehrážky před sedimentačním prostorem a opevnění nátoků
Část 07 – Zábradlí a lávka
Obnova a oprava ocelové lávky a ocelového zábradlí
Část 08 - Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší náklady stavby, které nejsou součástí jednotlivých dílčích částí

Nádrž je v současné době vypuštěna. Bližší popis stavby viz projektová dokumentace.

Zakázka bude provedena kompletně dle projektové dokumentace pro ohlášení a realizaci stavby „VN Kojetín“, zpracované firmou Regioprojekt Brno, s.r.o., U Svitavy 2, 618 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Petr Marčák. Stavba byla povolena souhlasem s provedením ohlášených udržovacích prací, které vydal Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, č.j. OŽP-52252/2018 ze dne 31. 7. 2018 Dále budou respektovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Upozornění na specifické požadavky:
• Dodavatel bere na vědomí, že vzhledem k charakteru příjezdové komunikace III/04818 a zhoršeným rozhledovým poměrům na křižovatce s touto komunikací navrhl projektant osazení dočasného dopravního značení po dobu stavby. Návrh umístění dopravního značení bude upřesněn zhotovitelem stavby při žádosti o umístění dočasného dopravního značení po dobu stavby.

• Dodavatel bere na vědomí, že před zahájením stavby provede pasport stávajících přístupových komunikací (místních a účelových) na stavbu od sjezdu ze silnice III/04818 po sjezd na staveniště. Před zahájením stavby vyzve dodavatel Město Nový Jičín k protokolárnímu předání pozemků pro přístup- (podrobněji viz výkaz výměr – vedlejší rozpočtové náklady, položka č. R114 – VRN)

• Dodavatel bere na vědomí, že součástí dodávky je zajištění všech nezbytných zkoušek betonu nutných pro řádné provádění a dokončení díla – podrobněji viz výkaz výměr – vedlejší rozpočtové náklady, položka č. R117 – VRN.

• Dodavatel bere na vědomí, že součástí dodávky je zajištění činnosti geologa na stavbě vč. nutných zkoušek pro řádné provádění a dokončení díla – podrobněji viz výkaz výměr – vedlejší rozpočtové náklady, položka č. R118 – VRN.
Místo plnění: IDVT: 10217448, k. ú. Kojetín u Starého Jičína, Bludovice u Nového Jičína, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 449 029 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA (https://www.eveza.cz) - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky