Veřejná zakázka: VN Sedlinka - rekonstrukce požeráku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11252
Systémové číslo: P18V00001467
Evidenční číslo zadavatele: S951/2018/106
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.12.2018
Nabídku podat do: 10.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Sedlinka - rekonstrukce požeráku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce charakteru výstavby malých vodních nádrží.
Obsahem stavby je kompletní rekonstrukce požeráku stávající vodní nádrže (dále jen „VN“) včetně manipulačního zařízení a doprovodných konstrukcí. Stavba přímo navazuje na předchozí stavbu: „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“, v rámci které se provádělo zvýšení úrovně přepadové hrany bezpečnostního přelivu, odbahnění nádrže s cílem obnovení původní nivelety dna a průcezné hrázky se sedimentačním prostorem v zadní části nádrže pro potřebu zpomalení zanášení VN splaveninami.

Stavba zahrnuje čtyři stavební objekty a soubor vedlejších nákladů – VRN. Všechny objekty jsou investičního charakteru.
? SO 01 – Bourací práce
? SO 02 – Výstavba požeráku a podpěrného sloupu lávky
? SO 03 – Osazení uzávěrů
? SO 04 – Výroba a osazení lávky a zakrytí požeráku
? SO 05 – Vedlejší rozpočtové náklady

Zakázka bude provedena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby „VN Sedlinka – rekonstrukce požeráku“, zpracované firmou VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1, Pracoviště Studená 2, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Žatecký. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření, stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Stavba byla povolena souhlasem s provedením ohlášených udržovacích prací, které vydal Městský úřad Opava, odbor životního prostředí, č.j. ŽP-14993/2018-KiM ze dne 20.8.2018.

Upozornění na specifické požadavky:
- nádrž je v současné době vypuštěna (opětovné napuštění je plánováno na podzim 2019),
- jedná se o speciální práce (bourací práce, demontáže ocelových konstrukcí ve výškách, novou výstavbu včetně osazení ocelových a doplňkových konstrukcí), pro které je nutné mj. zajištění vhodné stavební techniky – jeřábové, čerpadel betonových směsí apod.,
- upozorňujeme zhotovitele na nacenění firemní položky s kódem 013294000 „Ostatní dokumentace“, kde je požadavek na zpracovaní doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily a technologické postupy zhotovitele (dodavatelská dokumentace stavby); součástí bude návrh a statické výpočty lešení, bednění; detailní dokumentace ocelových konstrukcí, roštů a šoupat; detaily osazení šoupat a vodících prvků; detaily osazení odtokového potrubí) a současně předání dodavatelské dokumentace stavby objednateli k odsouhlasení nejpozději do 20 dnů od podpisu smlouvy o dílo,
- na stavbě bude působit koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, kterého určí objednatel. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby mu poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů včetně zajištění provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Činnost koordinátora bude hrazena z finančních prostředků objednatele, ovšem náklady spojené s poskytováním součinnosti a s provedením případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi případně z dalších pokynů koordinátora jdou na vrub zhotovitele,
- upozorňujeme zhotovitele na nacenění firemní položky s kódem 034303000 „Dopravní značení na staveništi“, zájmové území je z východní strany ohraničeno silnicí č. III/01125 a ze západní strany silnicí č. III/4663. Označení výjezdu z vodní nádrže a dotčeného úseku silnice bude označeno přenosným svislým dopravním značením. Ke stanovení přechodné úpravy provozu je příslušný, jakožto silniční správní úřad, odbor dopravy Magistrátu Města Opavy. K žádosti na vydání stanovení předloží zhotovitel na odbor dopravy grafické zpracování návrhu dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR – DI v Opavě. Současně dodavatel bere na vědomí, že případné zřízení nových sjezdů ze silnice podléhá rozhodnutí příslušného silničního úřadu (odbor dopravy Magistrátu města Opavy). Stavební uspořádání sjezdů musí být takové, aby nedocházelo ke znečišťování komunikace.
- upozorňujeme zhotovitele na nacenění položky s kódem 043194000 „Ostatní zkoušky“, kde je stanoven požadavek na zajištění a provedení dvou hutnících zkoušek PS 95 % akreditovanou laboratoří včetně předání protokolů.
- Jednotkové ceny uvedené v nabídce účastníků v soupisu stavebních prací zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech pro zadávací řízení, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisu stavebních prací, ale i prací vyplývajících z podkladů pro zadávací řízení, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování díla, i když nejsou v soupisu stavebních prací případně konkrétně uvedeny.Doplňující informace ke zveřejnění: Účast na prohlídce místa plnění je možné potvrdit do 3.1.2019 do 8:00 hodin.

Místo plnění: IDVT 10214986, k. ú. Suché Lazce, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 977 634 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky