Veřejná zakázka: LP Porubky v km 15,3, km 0,040 - 0,630

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11253
Systémové číslo: P18V00001468
Evidenční číslo zadavatele: S951/2018/102
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.12.2018
Nabídku podat do: 09.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Porubky v km 15,3, km 0,040 - 0,630
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků. Zakázka (stavba) se skládá ze dvou stavebních objektů: SO 01 Rekonstrukce v ř. km 0,036 – 0,340 a SO 02 Oprava a údržba v ř. km 0,420 – 0,630. Účelem objektu SO 01 je rekonstrukce stávajícího opevnění a zajištění pravého a levého břehu levobřežního přítoku Porubky. Nové opevnění bude provedeno gabionovou konstrukcí. Objekt SO 01 byl rozdělen na podobjekty: SO 01.1 – rekonstrukce PB ř. km 0,263-0,289, LB ř. km 0,232-0,319 a SO 01.2 - rekonstrukce PB ř. km 0,040-0,222, LB ř. km 0,040-0,232. V rámci objektu SO 02 dojde k odstranění nánosů a zátarasů z průtočného profilu koryta toku pro zajištění plynulého odtoku vod korytem. V km 0,550 a km 0,570 je navržena oprava stávajících kamenných prahů rovnaninou z lomového kamene a v km 0,263-0,265 oprava opěr lávky. Kácení dřevin bude realizováno zvlášť a není předmětem této zakázky, součástí zakázky je pouze odstranění a likvidace pařezů po vykácených stromech. Bližší informace k technickému řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „LP Porubky v km 15,3, km 0,040 – 0,630“ vypracované projekční firmou AGPOL, s.r.o. v lednu 2017 a aktualizovanou v únoru 2018. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření, stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Upozornění na specifické požadavky:
• V místě stavby se vyskytuje zvláště chráněný druh živočicha (dále jen ZCHDŽ) – střevle potoční. Výjimka ze základních podmínek ochrany ZCHDŽ podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je povolena rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 29686/2016 ze dne 8. 4. 2016 a mimo jiné za splnění podmínek – zajištění odborně způsobilé osoby, která bezprostředně před zahájením prací a dále v jejich průběhu provede kontrolu dotčeného území a zajistí transfer ryb za vhodných klimatických podmínek do míst transferem nedotčených a odpovídajících jejich biotopovým nárokům. Náklady s tímto spojené nese zhotovitel stavebních prací (viz. položka č. VR4-003 výkazu výměr) a zahájení prací – práce v toku mohou být zahájeny v období od 1. 8. do 1. 4. kalendářního roku. Blíže viz. citované rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy KS 0200/2016 ze dne 29.2.2016 a jeho aktualizace č.j. SMO/520679/18/OŽP/HUR ze dne 16.10.2018.
• Dodavatel podáním cenové nabídky bere na vědomí, že zajistí zpracování povodňového a havarijního plánu stavby. Povodňový plán i havarijní plán musí být předloženy ke schválení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu. Blíže viz. rozhodnutí Magistrátu města Ostravy č. 7685/18/VH (č. j. SMO/439550/18/OŽP/Rich) ze dne 20. 8. 2018.
• Dodavatel podáním cenové nabídky bere na vědomí, že je povinen zajistit slovení rybí obsádky dle podmínek vyjádření ČRS č.j. 372/16 ze dne 29. 2. 2016. Náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací (viz položka č. VR4-004 výkazu výměr).
• Z důvodu stísněných poměrů na stavbě a na navrženém přístupu ke stavbě je při stavbě nutno počítat s použitím menší techniky (viz položka č. VR4-001 výkazu výměr).
• Dle projektové dokumentace je navržen sjezd do koryta přes pozemek p. č. 662/6. Po dobu stavby bude dle požadavku vlastníka na tomto pozemku zřízeno provizorní oplocení mezi nemovitostí a příjezdem k toku. Bude se jednat o klasické staveništní oplocení z ocelových polí délky 3,5 m osazených do mobilních betonových patek. Druhý sjezd do koryta toku je navržen v místě stávající lávky v km 0,261. Sjezdy jsou zakresleny v příloze C.3. projektové dokumentace. Zpevnění sjezdů se předpokládá betonovými panely. Rovněž se předpokládá dočasné použití panelů i ve dně koryta. Použitá technika musí být přizpůsobena stísněným poměrům.
• V úseku, ve kterém bude probíhat realizace gabionového opevnění je uvažováno převádění běžných průtoků pomocí trubního vedení (v délkách po cca 3,0 m – viz. výkres D.1.7. projektové dokumentace) dle zvolené technologie dodavatele. Dodavatel tyto náklady zohlední ve své cenové nabídce.
• Pro mezideponii materiálu pro stavbu se předpokládá využití parkoviště u místní sjezdovky – areál Vaňkův kopec. Podmínky využití této plochy jsou majitelem uvedeny v přiloženém souhlasu (viz dokladová část PD). Tuto lokalitu je možné využít orientačně od května do listopadu, resp. dle klimatických podmínek (tj. mimo období provozu sjezdovky) a po uzavření smluvního vztahu s majitelem. Dodavatel tyto náklady zohlední ve své cenové nabídce. Zadavatel připouští variantně možnost zajištění zhotovitelem i jiné lokality pro potřeby dočasného ukládání materiálu pro stavbu.
• V km 0,269 se na pravém břehu nachází sloup el. vedení, ten bude po projednání s vlastníkem v průběhu stavby staticky zajištěn čtyřmi ocelovými lany. V tomto úseku (km 0,267-0,272) bude budování gabionových opěr probíhat po úsecích max. délky 1 m. Dodavatel tyto náklady zohlední ve své cenové nabídce.
Místo plnění: IDVT: 10212737, k. ú.: Horní Lhota u Ostravy, okres: Ostrava – město, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 405 982 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky