Veřejná zakázka: Revitalizace přítoků Chlumského potoka v Křemžské kotlině - PD,AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11299
Systémové číslo: P19V00000001
Evidenční číslo zadavatele: S954/2018/103
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.10.2018
Nabídku podat do: 12.11.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace přítoků Chlumského potoka v Křemžské kotlině - PD,AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání prací je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, včetně zajištění územního rozhodnutí a zpracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění inženýrské činnosti potřebné pro vydání stavebního povolení (vyjma zajištění samotného stavebního povolení). Součástí prací budou také potřebné průzkumy a zajištění potřebných podkladů potřebných pro zpracování projektové dokumentace.

Z hlediska technického řešení je předmětem prací:
Předmětem projektu bude vypracování návrhu revitalizace uvedených vodních toků v Křemžské kotlině dle specifikací uvedených v zadávacím listu.
V rámci revitalizace dojde k obnově přírodě blízkého stavu vodních toků, které byly v minulosti nevhodně technicky upraveny. Jelikož v rámci KoPÚ došlo k vyčlenění cca 30 m pásu pozemků podél vodních toků a u soutoku kruhového pozemku o průměru cca 130 m, je možné vodní toky rozvlnit, vytvořit v jejich blízkosti tůně a mokřady, které budou zadržovat vodu v krajině a budou rovněž v krajině sloužit jako biotopy (možnost vybudování mokřadu o velikosti cca 1ha). Revitalizovaný tok by měl mít také lepší protipovodňové schopnosti, jelikož větší průtoky se rozlijí a zpomalí odtok v nivě. V místě soutoku bude v rozsahu vymezeného kruhového pozemku navržen mokřad s vodní plochou. V rámci tohoto řešení bude nutné provést přeložení elektrického vedení VN. Řešení přeložky el. vedení je součástí zadání projektových prací.
Revitalizace bude provedena tak, aby byly v co největší míře využity pozemky podél vodních toků v majetku státu s právem hospodařit pro LČR. Opevněné části koryt vodních toků budou odstraněny a kamenný materiál využit v rámci stavby.
Koncepce PD bude upřesněna v rámci výrobních výborů, ke kterým budou přizvání zástupci AOPK a dalších zúčastněných stran.

Revitalizace bude rozdělena na:

- SO 01: IDVT 10239189: od ř. km 1,010 do ř. km 1,430
- SO 02: Soutok IDVT 10239189 (ř.km 1,430 – 1,550) a 10265211 (ř.km 0,000 – 0,065)
- SO 03: IDVT 10239189: od ř. km 1,550 do ř. km 1,680
- SO 04 IDVT 10265211: od ř. km 0,065 do ř. km 0,968
- SO 05 IDVT 10261772: od ř. km 0,400 do ř. km 1,100

Místo plnění: Katastrální území: Chlum u Křemže

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 864 525 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky