Veřejná zakázka: Tůň Mydlářka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 11340
Systémové číslo: P19V00000041
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.01.2019
Nabídku podat do: 07.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tůň Mydlářka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obnova tůně Mydlářka v Konopišťském parku pro podporu na vodu vázaných živočichů a pro zadržení vody v krajině.
SO 01: Tůň Mydlářka
Jedná se o odstranění křoví a likvidaci větví po těžbě v přístupech a následné odtěžení sedimentu, kterým vzniknou dvě průtočné a jedna boční tůň. Vytěžený sediment je nutno uložit na p. č. 5424/1 k. ú. Benešov u Prahy (ZPF). Před započetím prací je nutno provést ochranu stromů v blízkosti realizace akce, aby nedošlo k jejich poškození při realizaci.
SO 02: Zpevněný průleh:
V místě vyústění tůně vznikne ve stávajícím zemním valu (oddělující tůň od Konopišťského potoka) zpevněný průleh a na něj navázaný balvanitý skluz, sloužící k bezpečnému odvádění vodního toku Mydlářka.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „SO 01: Tůň Mydlářka; SO 02: Zpevněný průleh; VON

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „SO 01: Tůň Mydlářka; SO 02: Zpevněný průleh; VON

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- AV ProENVI, s. r. o., Kolonka 118/8, Praha 6 - Lysolaje, PSČ 160 00.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
- kladné závazné stanovisko k zásahu do VKP - č. j. MUBN/45374/2017/OOPLH ze dne 21. 6. 2017,
- Rozhodnutí o povolení ke kácení - č. j. MUBN/64389/2018/OOPLH ze dne 15. 6. 2018 a opravné stanovisko - č. j. MUBN/116754/2018/OOPLH ze dne 3. 10. 2018,
- Rozhodnutí - závazné stanovisko KÚSK k obnově národní kulturní památky - č. j. 068994/2018/KUSK ze dne 1. 6. 2018, opravné rozhodnutí - č. j. 129628/2018/KUSK ze dne 3. 10. 2018, Rozhodnutí KUSK - aktualizace závazného stanoviska - č. j. 141988/2018/KUSK ze dne 29. 10. 2018,
- Koordinované závazné stanovisko - č. j. MUBN/80166/2016/VÝST ze dne 7. 12. 2016,
- Rozhodnutí – souhlas k použití sedimentů - č. j. MUBN/17529/2018/OOPLH ze dne 28. 2. 2018,
- Stanoviska MěÚ Benešov, odboru výstavby a územního plánování - soulad stavby s územním plánem dle §15 - č. j. MUBN/40927/2017/VÝST ze dne 2.6.2017,
- kopii Vyjádření ke stavbě – odboru investic a dotací, MěÚ Benešov – č. j. MUBN/ /2016/OI ze dne 14. 12. 2016 - nutno písemně oznámit 15 dní před zahájení stavby a průjezdu na stanoviště,
- Stanovisko KÚSK, odboru životního prostředí a zemědělství – č. j. 017121/2017/KUSK ze dne 10. 1. 2017
- Souhlasné stanovisko správce povodí č. j. 66467/2016-242-Ka (SP-2016/14683) ze dne 19. 12. 2018 – zahájení akce – oznámení úsekovému technikovi
- ČEZ Distribuce, a. s. – nedojde ke střetu
- Telco Pro Services, a. s. (skupina ČEZ) – nedojde ke střetu
- PREdistribuce, a. s. – nedojde ke střetu
- GasNet, s. r. o. (zastoupený GridServices, s. r. o.) – nedojde ke střetu
- Česká telekomunikační infrastrukura, a. s. (Cetin) – nedojde ke střetu
- Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. (VHS)– nedojde ke střetu
- Vodafone Czech Republic a. s. – nedojde ke střetu
- T-Mobile Czech Republik a. s. – nedojde ke střetu
- a pravomocné stavební povolení
Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: kú. Benešov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 163 317 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků