Veřejná zakázka: Lesní potok v km 0,000 - 1,000

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11371
Systémové číslo: P19V00000072
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.02.2019
Nabídku podat do: 14.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní potok v km 0,000 - 1,000
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Zakázka řeší pomístní pročištění koryta toku Lesní potok od nánosů a svahování břehů v úseku ř. km cca 0,020-0,323 a v nestabilním úseku ř. km 0,198-0,320 také lokální opevnění břehů betonovými zdmi výšky 0,9 m s obkladem líce lomovým kamenem na cementovou maltu (řádkové zdivo) a rovnaninou z lomového kamene hmotnosti do 200 kg, kolmé výšky 0,6 m a sklonu 1:1-5:1 včetně příčné stabilizace dna v tomto úseku 3 ks kamenných pasů do dna z lomového kamene hmotnosti nad 500 kg. Stavba má dva stavební objekty:
- SO 1 – opěrné zdi, rovnanina z lomového kamene, příčné objekty
- SO 2 – svahování a čištění kryta toku

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS „Lesní potok v km 0,000-1,000“ vypracované firmou Lesprojekt Krnov, s. r. o., Revoluční 74, 794 02 Krnov, za dodržení všech podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a zadavatelem. Stavba byla povolena rozhodnutím (stavební povolení) č. j.: MJ/23642/2018/03/OŽP/R-111/Šill, ze dne 17.12. 2018, vydané Městským úřadem Jeseník, odborem ŽP.

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
• V souladu s požadavkem rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaného odborem ŽPaZ pod č. j. KUOK 85060/2016 ze dne 22. 8. 2016 zajistí vybraný dodavatel stavebních prací při zásahu vůči zvláště chráněným živočichům (vranka pruhoploutvá) součinnost k tomu kvalifikované osoby (biologický dozor) za účelem zabránění poškození, zranění nebo úhynu živočichů. Výše uvedená kvalifikovaná osoba může být vybrána např. i z členů místní organizace Českého rybářského svazu. Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži vybranému dodavateli stavebních prací.
• Taktéž upozorňujeme dodavatele, že dle stejného rozhodnutí KÚOK je možno provést požadovaný odlov ryb včetně ZCHDŽ vranky pruhoploutvé před zahájením prací v korytě toku mimo období tření ryb a vývoje juvenilních stadií (v jarních měsících přibližně do poloviny dubna podle klimatických podmínek).
• Dle požadavku vyjádření Povodí Odry, s. p., č. j. 43061/2013 ze dne 22. 3. 2016 zajistí vybraný dodavatel stavebních prací zpracování havarijního a povodňového plánu a jeho předložení ke schválení VH dispečinku před zahájením stavebních prací.
• V souladu s požadavkem Správy silnic olomouckého kraje, p. o., vydaného Střediskem údržby Šumperk pod č. j. SSOK-ŠU 20886/2017 7.12.8/S5 ze dne 16. 10. 2017 zajistí vybraný dodavatel stavebních prací na své náklady vyřízení rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na MěÚ Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství v případě, že během realizace stavby dojde k omezení silničního provozu na krajské komunikaci III/45710 nad rámec běžného užívání (jedná se o provádění prací, skládky materiálů, zábory silničního tělesa, dočasné sjezdy apod.). Dále dle tohoto vyjádření zajistí vybraný dodavatel stavebních prací svolání místního šetření před zahájením prací přímo v terénu, aby se předešlo pozdějším možným problémům či nejasnostem a po skončení stavby zajistí dodavatel rovněž uvedení krajské komunikace do původního stavu a její protokolární vrácení zpět zástupci SSOK SÚ Šumperk.
• Upozorňujeme dodavatele na ztížený přístup a ztížené podmínky pro realizace stavby. Část stavby lze realizovat pouze z koryta a přístup je korytem toku.
Místo plnění: IDVT: 10217722, katastrální území Mikulovice v Jeseníkách, okres Jeseník, kraj Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 606 283 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky