Veřejná zakázka: Smrčinský potok v km 0,000 - 1,820

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11384
Systémové číslo: P19V00000085
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.02.2019
Nabídku podat do: 19.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Smrčinský potok v km 0,000 - 1,820
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru úprav vodních toků. Jedná se o opravu stávajícího opevnění vodního toku Smrčinský potok do původního stavu. Tok je v ř. km 0,000-0,120 souvisle upraven kamennou rovnaninou, příčné objekty jsou tvořeny dřevěnými prahy, kamennými pasy a kamenným stupněm. Výše na toku je vybudováno 5 kamenných přehrážek výšky 1,2 – 1,7 m.

Stavba je rozdělena na 2 stavební objekty:
SO 01 – Úprava toku – Bude provedeno doplnění poškozeného podélného opevnění z kamenné rovnaniny (sanace nátrží) a kamenných pasů. U vývarů přehrážek a stupně bude dozděna a vyspárována kamenná dlažba včetně patek a závěrné prahy, pod závěrnými prahy bude doplněno dno na úroveň původní nivelety s modelací do skluzu a zajištěním kam. pasy. Veškeré zděné konstrukce budou očištěny tlakovou vodou. U přehrážky č. 4 bude provedena injektáž poškozeného křídla. Součástí SO 01 je odtěžení zanesených retenčních prostorů přehrážek a stupně a odtěžení štěrkových splavenin na soutoku s Oborenským potokem.
SO 02 – Kácení dřevin – zajištění přístupu k přehrážce č. 4 vyžaduje odstranění křovin a stromů (průměr do 100 mm). Po dokončení prací v tomto úseku bude na vykácené ploše provedena výsadba krytokořenných sazenic olše výšky 70–80 cm (požadavek vlastníka pozemku).

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DOS+DPS s názvem „Smrčinský potok v km 0,000 – 1,820“, vypracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Ke stavbě vydal Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství souhlas s provedením udržovacích prací, č. j. MUBR/69633-18/pat – OŽP-10029/2018/pat ze dne 18. 12. 2018.

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
Úsek č. 5 (tj. přehrážka č. 4) bude proveden jako první. Až po dokončení realizace úseku č. 5 (přehrážky č.4) budou zahájeny práce na ostatních úsecích. Výsadba sazenic olše bude provedena ihned po dokončení prací v tomto úseku v závislosti na klimatických podmínkách. Sazenice budou v průběhu stavby zalévány až do dokončení a převzetí stavby.
Místo plnění: IDVT 10216236, katastrální území Nové Heřminovy, Milotice nad Opavou, Oborná, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 546 636 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky