Veřejná zakázka: Kobylí potok km 0,000-0,725

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11400
Systémové číslo: P19V00000101
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.02.2019
Nabídku podat do: 21.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kobylí potok km 0,000-0,725
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků. Zakázka (stavba) se skládá fakticky ze šesti investičních stavebních objektů. Prvních 5 objektů řeší technickou revitalizaci stávajícího upraveného vodního toku v úseku ř. km 0,000-0,725 a šestý objekt náhradní výsadbu. Technická část revitalizace toku bude ve stručnosti zahrnovat odstranění stávající úpravy toku, zřízení nové kynety toku, která bude soustředit vodu do úzkého profilu, a která bude pomístně usměrněna kamennou rovnaninou. Koryto bude pomístně rozšířeno s vytvořením tůní a mikrotůní. Podélný spád bude stabilizován zavazovacími kamennými prahy. Pomístně jsou navrženy solitérní kameny, které zvýší rozmanitost charakteru toku a budou měnit druh proudění. Kácení porostu pro potřeby této stavby bude provedeno samostatně, není tedy předmětem této zakázky. Bližší informace k technickému řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Kobylí potok v km 0,000-0,725“ vypracované projekční firmou ENVICONS, s. r. o. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření, stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Upozornění na specifické požadavky:
• V místě stavby se vyskytuje zvláště chráněný druh živočicha (dále jen ZCHDŽ) – střevle potoční. Z tohoto důvodu musí být v místě stavby zajištěna odborně způsobilá osoba (ichtyolog), která bezprostředně před zahájením prací a dále v jejich průběhu provede kontrolu dotčeného území a zajistí transfer ryb za vhodných klimatických podmínek do vodního toku Kobylí potok výše po proudu, přičemž budou zohledněny jejich ekologické nároky. Náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací. Práce v toku mohou být realizovány v období od 1. 7. do 30. 4. kalendářního roku. Blíže k tomuto viz rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o udělení výjimky č. j. MSK 78104/2017 ze dne 8. 8. 2017 (viz položka R03 výkazu výměr SO 08 k ocenění).
• Dodavatel podáním cenové nabídky bere na vědomí, že zhotovitel zajistí zpracování povodňového a havarijního plánu stavby. Havarijní plán bude odsouhlasen Povodím Odry, s. p. (viz vyjádření č. 09399/923/2/812.01/2017 ze dne 12. 7. 2017) před zahájením prací.
Místo plnění: IDVT: 10212770, k. ú.: Bruntál – město, okres: Bruntál, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 223 816 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky