Veřejná zakázka: BP Musík ř. km 5,700 - 6,520

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11405
Systémové číslo: P19V00000106
Evidenční číslo zadavatele: 954/2019/001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.02.2019
Nabídku podat do: 21.02.2019 08:30
Otevírání obálek: 21.02.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Musík ř. km 5,700 - 6,520
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin z průtočného profilu vodního toku a přesazení malého množství dřevin. Odstraněny budou dřeviny vyrůstající z koryta nebo na okraji břehové hrany, polámané a vyvrácené do koryta, přestárlé jedince a nepůvodní dřeviny. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků, obce Dublovice, obce Nalžovice a LČR. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr (je 142 ks stromů, 313 m2 keřových porostů)
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů, budov a sítí nacházejících se prostoru stavby.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
- Vyjádření spoluvlastníka pozemku p.č. 604 pana Rudolfa Nemastila
- Vyjádření MěÚ Sedlčany, odbor ŽP č.j.: ŽP/20435/2017
- Závazné stanovisko MěÚ Sedlčany, odbor ŽP č.j.: ŽP/817/2018
- Závazné stanovisko MěÚ Sedlčany, odbor ŽP č.j.: ŽP/556/2018-4
- Vyjádření správce vodního toku LČR, s.p., ST-OPV, Benešov č.j.: LČR954/1000665/2017
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s

Místo plnění: Nalžovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 96 785 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky